Οι διαιτητές, οι παρατηρητές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και οι κομπάρσοι υπάγονται στην κατηγορία του εργόσημου, ενώ εξαιρούνται οι διαιτητές της ερασιτεχνικής κατηγορίας.

Πρόκειται για τις διατάξεις της νέας τροπολογίας η οποία κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής” και ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης, διευκρινίζεται ότι η ένταξη των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), αφορά μόνο τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές που ορίζονται για αγώνες αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας, ήτοι σε αγώνες που συμμετέχουν αποκλειστικά Α.Α.Ε..

Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται στο ότι μόνο στην περίπτωση των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών των κατηγοριών επαγγελματικού αθλητισμού οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται στα πλαίσια της κατ’ επάγγελμα ενάσκησης καθηκόντων, ήτοι της έναντι ορισμένης, κατά αγώνα, και σαφώς προσδιοριζόμενης με την εκάστοτε γηπεδούχο ομάδα αμοιβής.

Αντίθετα, στην περίπτωση των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών για αγώνες αθλημάτων ερασιτεχνικής κατηγορίας, η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών γίνεται αμιγώς από ελευθεριότητα (χαριστική αιτία).

Συνεπώς, οι διαιτητές, οι βοηθοί διαιτητές και οι παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων των ερασιτεχνικών κατηγοριών αθλητισμού εξαιρούνται από την υπαγωγή στην ασφάλιση μέσω εργοσήμου, αλλά εξακολουθούν να ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με την εκάστοτε ασκούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Οι κομπάρσοι που απασχολούνται σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών ή διαφημίσεων, παρέχουν την εργασία τους κυρίως περιστασιακά και για το λόγο αυτό είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να μην τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψής τους, ούτε και να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να αμείβονται και να ασφαλίζονται υποχρεωτικά με εργόσημο, ώστε να καταπολεμηθεί η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία τους.

Επιπροσθέτως, με την παρούσα ρύθμιση διευκολύνονται οι εργοδότες αναφορικά με τη διαδικασία ασφάλισης των εν λόγω εργαζομένων και εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΦΚΑ.