Υποχρεωτική καθίσταται η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ως αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας  πιστοποιείται: «με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν».

Τονίζεται ότι η εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών διατηρείται ως αναγκαία αλλά πλέον δεν αποτελεί και ικανή συνθήκη για την πρόσληψη ενός εκπαιδευτικού σε ιδιωτική σχολική μονάδα.

Και τούτο διότι στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών εγγράφεται το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση. Για το διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια δεν αποτελεί αναγκαίο αλλά πρόσθετο τυπικό προσόν, που μπορεί να πιστοποιείται είτε πριν είτε μετά το διορισμό του υποψηφίου στη δημόσια εκπαίδευση. Αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε, από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του εν λόγω νόμου «η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση».