Υπογράφτηκαν από το Δήμαρχο Κέρκυρας Κώστα Νικολούζο και την ανάδοχο εργολάβο «Μίαρη Αρσ. Μιχαήλ» δύο συμβάσεις έργων:

1. “Αγροτική οδοποιία, συντήρηση και βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου, που εξυπηρετεί την πρόσβαση  των πυροσβεστικών οχημάτων στις Δ.Ε  Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων” προϋπολογισμου  93.706,55. Η  διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 6 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης.

2. “Αγροτική Οδοποιία  Δ.Ε Κερκυραίων και Φαιάκων”, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 54.264,00 ευρώ. Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 4 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης.