Σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00 με τηλεδιάσκεψη, προχωρά το Περιφερειακό Συμβούλιο ΙΝ για την επείγουσα λήψη αποφάσεων λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση στον φορέα διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας και ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ.
Εισηγητής:α) Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτας – Τσαγκαροπούλου
β) Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη.

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση στον φορέα διαχείρισης Εθνικού Δρυμού ΑΙΝΟΥ και ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ.
Εισηγητής: α) Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτας – Τσαγκαροπούλου.
β) Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση στον φορέα διαχείρισης Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ.
Εισηγητής: α) Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτας – Τσαγκαροπούλου β) Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση στον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας και ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ.
Εισηγητής: α) Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτας – Τσαγκαροπούλου. β) Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών στις επιτροπές παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών στις επιτροπές παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων της Π. Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: α) Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
β) Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη.
Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός μελών στις επιτροπές παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής: α) Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου β) Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός μελών στις επιτροπές παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: α) Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου β) Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός μελών στις επιτροπές παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων για την Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Εισηγητής: α) Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
β) Ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 10o: Ορισμός εκπροσώπων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλλήνιας και Ιθάκης Ανώνυμος Εταιρεία”.
Εισηγητής: α) Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

β )Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

ΘΕΜΑ 11ο: Πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής Π.Ι.Ν. και Περιφερειακών Ενοτήτων 2020 για παροχή σύμφωνης γνώμης από τον Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4276/2014 (30.7.2014, ΦΕΚ 155/α΄).
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Τουρισμού, Πολιτισμού και Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 12ο: 9η τροποποίηση προσχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης 2019, ΠΙΝ. Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 13ο: 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΙΝ, έτους 2019.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 107-10/2019 απόφασης Π.Σ., με τίτλο ¨Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου ¨Αποκατάσταση βλαβών στην κοινοτική αίθουσα Αγ. Ματθαίου ¨ , λόγω αλλαγής του κυρίου του έργου.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση. των υπ’ αρ. 142-13/27-07-2019 και 150-15/10-08-2019 αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν. περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης ΠΙΝ και Δήμου ως προς το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, το Δήμο Νότιας Κέρκυρας, και αφορά το έργο «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης γηπέδου Περιβολίου» Προϋπολογισμού 60.000,00 με ΦΠΑ.
Εισηγητής:. Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
Γενική Δ/νση Μεταφορών και Υποδομών.

ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 141-13/27-07-2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν. περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης ΠΙΝ και Δήμου ως προς το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. που αφορά το έργο
«Διαμόρφωση γηπέδου 5χ5 στους Κυνοπιάστες» Προϋπολογισμού 60.000,00 με ΦΠΑ. Εισηγητής:. Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Γενική Δ/νση Μεταφορών και Υποδομών.

ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση της με αριθμ. 80-11/02-06-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο « Ορισμός εκπροσώπου στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Κέρκυρας». Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη.

ΘΕΜΑ 18ο: Oρισμός εκπροσώπων στην Aστική Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λευκάδας «ΔΙΑΥΛΟΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς.
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.