Την Τετάρτη 8/1/2020 θα πραγματοποιηθεί τελικά η αναβληθείσα, διπλή, συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας, όπου εκτός της τακτικής ημερήσιας διάταξης θα γίνει συζήτηση και επι του Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

Την Τετάρτη και ώρα 17.30 , θα γίνει συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Οικονομικοί Απολογισμοί ετών 2017 και 2018 του ΔΟΠΑΠ (Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
4. Ορισμός Εκπροσώπου Γνωμοδοτικής επιτροπής με τον αναπληρωτή του, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης, εξουδετέρωσης ναυαγίων (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης)
5. Μετατροπή Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Δήμου Κέρκυρας σε Σύνδεσμο. (Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
6. Ορισμός ενός Τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
7. Μετατροπή Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σε Σύνδεσμο. (Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
8. Ορισμός ενός Τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
9. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Σαγιάς Γ.)
10. Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων των έργων: α)Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου Πολλαπλών χρήσεων στην Λευκίμμη και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, β)Έργο προστασίας εκβολών, Διαμόρφωση Αλιευτικού καταφυγίου στην Μπούκα Ποταμιού Λευκίμμης, προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ. (Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
11. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την υλοποίηση Συμβάσεων-Προμηθειών από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως καθολικό διάδοχο του καταργηθέντος Δήμου Κέρκυρας . (Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
12. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από Θεομηνίες (Εισηγητής Κος Δήμαρχος)
13. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2131.16/7896/19 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κερκύρας. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης)
14. Ορισμός εκπροσώπου για Συγκρότηση επιτροπής θαλασσίων μέσων αναψυχής σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2131.4/7937/2019 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κερκύρας. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης)
15. Ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου και Μελών στην Πρωτοβάθμια Σχολική επιτροπή Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης)
16. Ορισμός Προέδρου-Αντιπροέδρου και Μελών στην Δευτεροβάθμια Σχολική επιτροπή Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης)

Επίσης στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης, την ίδια μέρα και ώρα 19.00, θα γίνει συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος:

Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2020.