Στις 16 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. συνεδριάζει (2η) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών που καθορίστηκαν με την πολεοδομική μελέτη παραθεριστικού – τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας» στην περιοχή «Ερημίτης» της Κοινότητας Σινιών της Δ.Ε. Κασσωπαίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.