Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

2. Ενημέρωση για την πρόσκληση “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)” 14B.6a.27.2  «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς σε Περιφέρειες Μετάβασης (Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου»

Εισηγητές: Δίκτυο Εξωτερικών Συνεργατών ΕΕΤΑΑ για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Κατερίνα Τάσση,  Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Γεωργία Θεοχαροπούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός Ταβουλάρης Ανδρέας, Μηχανολόγος Μηχανικός

3. Αρμοδιότητες στο νησιωτικό χώρο – Πολιτική προστασία και νησιωτικότητα.

Εισηγητής: Γεράσιμος Φόρτες, Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

4. α) Στήριξη νεοσύστατων Δήμων.

β) Μελέτη-Σχέδιο κατανομής κάθε στήριξης αναλογικά σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Γιώργος Μαχειμάρης  Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

5. Πρόταση προβολής των Δήμων των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Εισηγητής: Γιάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

6. Συνεργασία με ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη των Δήμων Ιονίων Νήσων-Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ-ΙΝ και ΕΕΤΑΑ.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

7. α) Πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης και Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων του Δικτύου Έρευνας & Τεκμηρίωσης β) Οργάνωση και μηχανοργάνωση υποστηρικτικών υποδομών της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΠΕΔ-ΙΝ.

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ

8. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
α) 4PLUS – INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»- Προγραμματισμός Δράσεων
β) CRAFT LAB – INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»- Προγραμματισμός περιοδικών Εκθέσεων
γ) CULTURALION – Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της  ΠΕΔ-ΙΝ

9. α)  Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Εφαρμογή Ψηφιακής Διαδραστικής Ξενάγησης», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
β)  Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1202-13/12/2019 σύμβασης, για το Έργο «CRAFT LAB» με τίτλο: «Έπιπλα Εργαστηρίου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας  INTERREG  V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

γ)  Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 755-28/08/2019 σύμβασης, για το Έργο «CRAFT LAB» με τίτλο: «Υπηρεσίες Κατάρτισης», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

δ)  Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 801-26/11/2018 σύμβασης  για το Έργο «CRAFT LAB» με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

ε)   Έγκριση 2ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 884-21/10/2019 σύμβασης για το Έργο «CRAFT LAB» με τίτλο: «Εξοπλισμοί Εργαστηρίων», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής  Συνεργασίας INTERREG  V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

στ) Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 682-01/08/2019 σύμβασης  για το Έργο «4PLUS» με τίτλο: «Προμήθεια ενός GIS Enabled Making Decision Platform», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα –  Αλβανία 2014-2020».

ζ)   Έγκριση Προσκλήσεων Υποβολής Προσφορών για το Έργο CRAFT LAB
i)  Προμήθεια προθηκών προβολής των προϊόντων των εργαστηρίων 4.000€
ii) Προμήθεια προωθητικού υλικού 4.000€

η)  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεκμηρίωσης και υποστήριξης για την υλοποίηση του Έργου «CULTURALION», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της  ΠΕΔ-ΙΝ

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2020  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

11. Έγκριση αδειών προσωπικού άνευ αποδοχών

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

12. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

13. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

14. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

15. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

16. Λοιπά θέματα