Στις εφημερίδες θα δημοσιευθεί η διακήρυξη με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για την δημιουργία νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας».

Σύμφωνα με την περιγραφή της σύμβασης αντικείμενο της υπό δημοπράτησης μελέτης είναι η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στην Κέρκυρα. Για την κατασκευή του έργου θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες:

  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Τοπογραφική Μελέτη
  • Γεωλογική Μελέτη
  • Γεωτεχνική Μελέτη
  • Οριστική μελέτη
  • Τεύχη Δημοπράτησης
  • Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Μιλώντας στο Corfutvnews ο Πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Σπύρος Ασπιώτης επεσήμανε ότι η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη ενώ οι προσφορές αναμένεται να ανοίξουν αρχές Ιανουαρίου.