Σήμερα 14 Οκτωβρίου γιορτάζουν: Γερβάσιος, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία.