Εκ νέου σε εργολαβία και όχι από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, αναμένεται να γίνουν τα έργα ασφαλτόστρωσης στον ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας.

Μάλιστα αναμένεται αύριο να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο η προκήρυξη όπου συγκεκριμένα αναφέρει: «O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νότιας Κέρκυρας, θέση Μεσοράχια της Δ.Ε. Λευκιμμαίων» προϋπολογισμού μελέτης 260.483,87 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νότιας Κέρκυρας στην Δ.Ε. Λευκιμμαίων. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει κατασκευή οδοστρώματος με υπόβαση, βάση και ασφαλτοτάπητα καθώς και τα απαιτούμενα τεχνικά έργα».