Μετά από απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, ακυρώνεται ο ορισμός Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι είχε προσφύγει ο πρώην Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής Κέρκυρας Κυριάκος Χαίνης.

Η απόφαση

Αριθμός Απόφασης: 82/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΡΙΜΕΛΕΣ)
ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αποτελούμενο από τους: Θεμιστοκλή Κογεβίνα, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ιωάννη Σακκά και Αικατερίνη Τζουβάρα, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 28 Φεβρουαρίου 2018, με γραμματέα την Μαρία Νταλαμάγκου, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την από 31.10.2016 (αριθμ. καταθ. ΑΚ50/31.10.2016) αίτηση,

του Κυριάκου Χαϊνη του Δημητρίου, κατοίκου Κέρκυρας, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Κωνσταντίνου Μπουχάγιαρ.

Κατά 1.Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και 2. Του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, που εκπροσωπείται από τον Διοικητή του, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Σπυρίδωνος Σπίγγου.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει την ακύρωση της με αριθμ. 4879/29.7.2016 απόφασης του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

(…)
Κατόπιν το Δικαστήριο άκουσε τον εισηγητή της υπόθεσης, Ιωάννη Σακκά, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, που εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και ανέπτυξε τη γνώμη του γι΄ αυτά και,

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφτηκε κατά το νόμο

1.(…). 2.(…). 3.(…). 4.(…). 5.(…). 6.(…). 7.(…).
8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την με αριθμ. πρωτ. 32/30. 3. 2016 πρόσκλησή του, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας απηύθυνε στους Συντονιστές Διευθυντές και τους Διευθυντές Ιατρούς που προϊστανται Τμημάτων – Μονάδων – Εργαστηρίων του ως άνω Νοσοκομείου να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ανάδειξη του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, δεδομένου ότι ο ήδη υπηρετών Διονύσιος Κάντας, συνταξιοδοτείτο από 1.1. 2016. Μεταξύ των αιτήσεων που κατατέθηκαν κατέθεσαν αίτηση ο αιτών και η Ντεμάτζιο Ιμακολάτα – Άννα. Ακολούθως, προκειμένου να καταρτισθεί πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων οι ως άνω αιτήσεις διαβιβάσθηκαν στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ως άνω Νοσοκομείου, το οποίο αφού αποφάνθηκε ότι τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ.3 του ν. 3868/ 2010 πληρούσαν μόνο ο αιτών και η ανωτέρω ιατρός, με την με αριθμ. 310/14.7.2016 απόφασή του προέβη σε κατάρτιση πίνακα αξιολόγησης, με κριτήρια την επιστημονική επάρκεια, τις διοικητικές ικανότητες, την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, τη συμπεριφορά προς τους ασθενείς, το κύρος μεταξύ των συναδέλφων και το πνεύμα συνεργασίας. Στον εν λόγω πίνακα έτυχε συνολικής βαθμολόγησης με βαθμό 50 ο αιτών, ο οποίος κατετάγη πρώτος, ενώ η ιατρός Ντεμάτζιο Ιμακολάτα – Άννα έτυχε συνολικής βαθμολόγησης με βαθμό 37 και κατετάγη δεύτερη, καθόσον αποφάνθηκε ότι ο αιτών υπερείχε σε όλα τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος σε σχέση με την ανωτέρω ιατρό. Ακολούθως, ο Διοικητής Του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας υπέβαλε στο Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας τον ως άνω πίνακα αξιολόγησης καθώς και την με αριθμ. πρωτοκ. Εμπ. 192/22.7.2016 εισήγησή του με τη σημείωση ότι ο αιτών συνταξιοδοτείται την 31.12.2017. Στη συνέχεια ο Διοικητής της ανωτέρω Υγειονομικής Περιφέρειας εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη με την οποία όρισε την ιατρό Ντεμάτζιο Ιμακολάτα – Άννα Διευθύντρια Παιδιατρικής του Γ.Ν. Κέρκυρας ως Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας του ιδίου Νοσοκομείου, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας του έως τότε Διευθυντή Διονυσίου Κάντα, που συνταξιοδοτήθηκε την 1.1.2016.

9.Επειδή, ο αιτών προβάλλει ότι αναιτιολόγητα και σε αντίθεση με την ως άνω κρίση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με την προσβαλλόμενη απόφασή του όρισε Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κέρκυρας την ιατρό Νταμάτζιο Ιμμακολάτα – Άννα, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας του συνταξιοδοτηθέντος έως τότε Διευθυντή της ίδιας Υπηρεσίας. Και τούτο γιατί το Επιστημονικό Συμβούλιο αποφάνθηκε αιτιολογημένα ότι ο ίδιος υπερείχε της ανωτέρω σε όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο κριτήρια, κατατάσσοντάς τον πρώτο με συνολική βαθμολογία 50 έναντι 37 που έλαβε αυτή. Ο λόγος αυτός είναι βάσιμος. (…).
10.(…).

Δ ι α τ α ύ τ α

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την με αριθμ. 4879/29.7.2016 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κατά το μέρος που αφορά το χρονικό διάστημα από 29.7.2016 έως 31.12. 2017.

Διατάζει την επιστροφή στον αιτούντα του καταβληθέντος παραβόλου.

Επιβάλλει σε βάρος της καθής τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος ποσού πεντακοσίων εβδομήντα έξι (576) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στα Ιωάννινα, στις 24.5. 2018. Δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στις 27.6.2018».