Προκήρυξη για τον ΟΠΕΚΑ

Η προκήρυξη, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (δείτε το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης) αφορά δυο θέσεις Γενικών Διευθυντών :

  • Γενική Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Γενική Διεύθυνση Παροχών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Δευτέρα 16 Απριλίου.

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στον ΟΠΕΚΑ έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων. Ακόμη, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ όλων των ειδικοτήτων που ανήκουν οργανικά σε υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΝΠΔΔ, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ Β βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει την γενική περιγραφή καθηκόντων των θέσεων, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα κωλύματα υποψηφιότητας. Επίσης, τις προθεσμίες, τη διαδικασία αίτησης και τα στάδια επιλογής. Περιλαμβάνει τρία παραρτήματα : υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας, υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος, περιγράμματα θέσεων εργασίας.