Αλλαγές στα ιατρικά πιστοποιητικά των οδηγών τουριστικών Ι.Χ. με απόφαση Υπουργού.

by Corfu TV News on 17/02/2018 - 16:02

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Τουρισμού Ιονίων Νήσων, γνωστοποίησε με ανακοίνωση της στις τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν τουριστικά γραφεία και γραφεία εκμίσθωσης επιβατηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων ότι τροποποιήθηκε η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης ή ανανέωσης του ιατρικού πιστοποιητικού που προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

‘’Γνωρίζουμε στις τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν τουριστικά γραφεία και γραφεία εκμίσθωσης επιβατηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων  και στην δραστηριότητα τους περιλαμβάνεται η ολική εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό ότι με την δημοσίευση της υπ’ αρ. οικ. Α79574/5488/16 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στο ΦΕΚ 4587/Β/27-12-2017 τροποποιήθηκε η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης ή ανανέωσης του ιατρικού πιστοποιητικού που προβλέπεται στο εδάφιο γ΄ της περίπτωσης β΄ (2) της υποπαραγράφου Η2 του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄  12-11-2012). 
 
Σύμφωνα με αυτήν, οι οδηγοί των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που εκμισθώνονται ολικώς με προκράτηση από α) Τουριστικά Γραφεία και β) Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, υποχρεούνται όπως εκδώσουν κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας το ιατρικό πιστοποιητικό υγείας της υπ’ αριθ. οικ. Α79574/5488/16 Υπουργικής Απόφασης μέχρι την 27/2/2018 οπότε και άρχεται η ισχύς αυτής”.

Corfu TV NewsΑλλαγές στα ιατρικά πιστοποιητικά των οδηγών τουριστικών Ι.Χ. με απόφαση Υπουργού.

Related Posts

Take a look at these posts