Οι «παγίδες» της Προγραμματικής σύμβασης του ΦΟΔΣΑ με την ΔΙΑΔΥΜΑ
Το corfutvnews εξασφάλισε και σας παρουσιάζει το προσχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ και του ΦΟΔΣΑ για την μεταφορά των απορριμμάτων από την Κέρκυρα στη Κοζάνη.
Αν ο χαρακτηρισμός «λεόντειος» συμφωνία θεωρηθεί από κάποιους ότι είναι υπερβολικός σίγουρα όμως υπάρχουν «παγίδες» οι οποίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αξιολογηθούν από τα μέλη του Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ.
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να τονιστεί ότι, όπως αναφέρεται στο «άρθρο 4 της σύμβασης Πόροι – Χρηματοδότηση – όροι καταβολής του τιμήματος», η τιμή για την «εναπόθεση στην είσοδο», δηλαδή το gate free δεν είναι 42 συν Φ.Π.Α όπως έχει πει η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Μερόπη Υδραίου, αλλά 65 ευρώ ο τόνος συν Φ.Π.Α 24%. Μόνο αν εξασφαλιστεί η επιδότηση μέσω της ΣΑΕ 619 του Π.Δ.Ε η χρέωση θα είναι ίση με 41,91 ευρώ συν Φ.Π.Α 24%. Θα πρέπει να πούμε ότι κάτι ανάλογο ισχύει και στην περίπτωση της Αιγιαλείας, αλλά μέχρι σήμερα αν και υπήρξε η δέσμευση από το Υπουργείο για την επιδότηση δεν έχει υλοποιηθεί η δέσμευση και έτσι καταβάλλουν 65 ευρώ τον τόνο συν Φ.Π.Α 24%.
Μια δεύτερη «παγίδα», η οποία θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, είναι ότι όπως επίσης αναφέρεται στο «άρθρο 4 της σύμβασης Πόροι – Χρηματοδότηση – όροι καταβολής του τιμήματος», σύμφωνα με τον νόμο 4555-2018 στο άρθρο 239 στην 5 παράγραφο, πρέπει ο ΦΟΔΣΑ «να γνωστοποιεί εγγράφως τον προηγούμενο μήνα πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου της σύμβασης σύμπραξης προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας στους οποίους έχει ανατεθεί με νόμο η είσπραξη των ανταποδοτικών τελών για λογαριασμό των Δήμων το ποσό της ετήσιας εισφοράς κάθε Δήμου προς τον ΦΟΔΣΑ που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων της σύμβασης σύμπραξης και την υποχρέωση να αποδίδουν απευθείας στο ΦΟΔΣΑ κατά προτεραιότητα πριν από την απόδοση στον οικείο Δήμο οποιουδήποτε ποσού έναντι εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών. Και ο νοών νοείτω.
Και μια ακόμα «παγίδα». Σύμφωνα με το άρθρο 7 συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης σύμφωνα με τον νόμο, η οποία αποτελείται από τρία μέλη, δύο από την ΔΙΑΔΥΜΑ και ένα από τον ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας με τους αναπληρωτές τους. Και παρακάτω στο άρθρο 8 αναγράφεται ότι «Συμφωνείται ότι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα ανακύψουν είναι η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8», στην οποία όμως την πλειοψηφία έχει η ΔΙΑΔΥΜΑ και όχι ο ΣΥΔΙΣΑ.
Υπάρχουν και άλλα γκρίζα σημεία της σύμβασης τα οποία πρέπει να ελέγξουν τα μέλη του ΦΟΔΣΑ.