Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν πλέον τα έργα στον ΧΥΤΑ Νότιας μετά και το χτεσινό ”πάγωμα” εκ μέρους της ειδικής επιτροπής στις Βρυξέλες με την προϋπόθεση ωστόσο να προχωρήσουν τα έργα, έως τέλος Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον εργολάβο δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο η προκήρυξη του διαγωνισμού του Δήμου Κέρκυρας επιλογής αναδόχου για το έργο «Ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νότιας Κέρκυρας, θέση Μεσοράχια της Δ.Ε. Λευκιμμαίων» προϋπολογισμού μελέτης 260.483,87 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νότιας Κέρκυρας στην Δ.Ε. Λευκιμμαίων.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει κατασκευή οδοστρώματος με υπόβαση, βάση και ασφαλτοτάπητα καθώς και τα απαιτούμενα τεχνικά έργα.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 23/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 π.μ., η δε ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.