Έγγραφο “φωτιά” εστάλη για την μη αδειοδότηση του Ερημίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βόρειας Κέρκυρας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σινιών με το οποίο ζητάει να επανεξεταστεί άμεσα το όλο ζήτημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, και μάλιστα πριν την εισαγωγή του εν λόγω θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθ’ ότι εκτιμούν ότι, δεν ελήφθησαν υπόψιν της Υπηρεσίας στοιχεία κατά την σύνταξη της σχετικής εισήγησης και υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση χωρίς να έχουν να λάβει υπόψιν τους ότι έχει ασκηθεί αγωγή η οποία εκκρεμεί ενώπιον των Δικαστηρίων.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ως εξής: «όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας δραστηριοποιείται από το 1983 με έδρα την περιοχή του χωριού Σινιές με δυναμική παρουσία στην Κέρκυρα , Ελλάδα καθώς και το εξωτερικό . ο Σκοπός του είναι η διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας και η προβολή της περιοχής μας και της Κέρκυρας .
Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι εκκρεμεί προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, το θέμα της υποβολής της υψομετρικής μελέτης για το έργο «Ανάπτυξη παραθεριστικού τουριστικού χωριού «Κασσιώπη» Κέρκυρας.
Ως γνωστόν, ο Δήμος μας (Δήμος Βόρειας Κέρκυρας), ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 154 του ν.4600/2019 (ΦΕΚ Α΄ 43/09.03.2019), αποτελούμενος πλέον από τις δημοτικές ενότητες 

  • α. Αγίου Γεωργίου,
  • β. Εσπερίων,
  • γ. Θιναλίου 
  • δ. Κασσωπαίων,

κατόπιν της διάσπασης του Δήμου Κέρκυρας στους Δήμους : α) Βόρειας Κέρκυρας, β) Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και γ) Νότιας Κέρκυρας.
Οι νέες δημοτικές αρχές ανέλαβαν τα καθήκοντά τους από 1ης Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία από την οποία καταργήθηκε ο ενιαίος Δήμος Κέρκυρας, η δε συγκρότηση των νέων δήμων (μεταφορά του αναγκαίου μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, κατάρτιση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) εξελίσσεται σύμφωνα με το άρθρο 155 του ως άνω νόμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1781 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006 – ΦΕΚ Α’ 114) «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό», ενώ κατά την παρ.4 του ιδίου άρθρου «Η ακίνητη περιουσία των Δήμων και των Κοινοτήτων προστατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. […]». Διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος ποινικής (αρ.259 ΠΚ), αστικής (αρ.141 ΔΚΚ, 232 ν.3852/2010 – ΦΕΚ Α’ 87) και πειθαρχικής ευθύνης (αρ.142 ΔΚΚ, 233 ν.3852/2010) των αιρετών του Δήμου.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 157§1 του ως άνω νόμου (4600/2019), «Οι δήμοι που συνιστώνται με το παρόν Μέρος υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση, σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων, κατά το μέρος που αυτά αφορούν και συνδέονται με την κατά τόπο αρμοδιότητά τους και σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων», σύμφωνα δε με την παρ. 8 περ. α’ του ιδίου άρθρου : «δίκες που αφορούν αξιώσεις, εμπράγματες ή ενοχικές επί ακινήτων του καταργούμενου δήμου, συνεχίζονται από το δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα αυτά».

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν.4067/2012) «3. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου σε κάθε σημείο των όψεών του μετριέται από την οριστική στάθμη του εδάφους σε οποιοδήποτε σημείο μέτρησης ή από τη στάθμη του πεζοδρομίου, αν οι όψεις τοποθετούνται επί της ρυμοτομικής γραμμής. (…) 7. Τα ύψη για την εφαρμογή του ιδεατού στερεού, μετρώνται από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής στη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου, όπως αυτή βεβαιώνεται από τον μελετητή μηχανικό και εγκρίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, η στάθμη αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της οδού».

Περαιτέρω, η υπ’ αριθ. ΓΓΔΠ 0006631 ΕΞ2016 (20.04.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού − τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας», χωροθέτηση τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων αυτών και των συνοδών έργων υποδομής» (ΦΕΚ ΑΑΠ 74/22.04.3016) διαλαμβάνει μεταξύ άλλων ότι οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται για το σύνολο εκάστου οικοδομικού τετραγώνου (αρ.1 περ. δ’), ενώ για την έκδοση οικοδομικών αδειών απαιτείται η προηγούμενη παραχώρηση στον οικείο Δήμο των κοινόχρηστων και κοινωφελών εκτάσεων, πλην του ΚΦ3 – βιολογικός καθαρισμός, όπως αυτές εμφαίνονται στο διάγραμμα Π1 κλίμακας 1:2000 που συνοδεύει την εν λόγω ΚΥΑ και θεωρήθηκε στις 10.3.2016 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.3986/2011 «Οι άδειες δόμησης για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στα ακίνητα του άρθρου 10 (σ.σ. δημόσια ακίνητα, στην έννοια των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ’ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. καθώς και για τις οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται για τα συνοδό έργα εξωτερικής υποδομής, εκδίδονται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Δυνάμει της από 25.02.2018 αγωγής του, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, ο (ενιαίος) Δήμος Κέρκυρας, προέβαλε ότι τυγχάνει νομέας τριών μονοπατιών περιγραφόμενων αναλυτικά στην αγωγή και ευρισκόμενων στην υπαίθρια περιοχή «Αρταβάνη» ή «Ερημίτης» πλησίον του οικισμού Αγίου Στεφάνου της πρώην κοινότητας Σινιών Κέρκυρας και τα οποία διέρχονται μέσω του μεγαλυτέρου ακινήτου έκτασης 490 περίπου στρεμμάτων φερομένης ιδιοκτησίας των εταιριών «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρα Α.Ε.» και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. · ότι τα μονοπάτια αυτά είναι κοινόχρηστα και διανοίχθηκαν από τους πρώτους κατοίκους της περιοχής από το έτος 1945 έως και το έτος 1970 με σκοπό να εξασφαλισθεί η πρόσβαση των κατοίκων στις παρακείμενες παραλίες · ότι η διάνοιξη αυτή έγινε με τη σιωπηρή συγκατάθεση και ανοχή των εκάστοτε ιδιοκτητών του ευρύτερου ακινήτου · ότι ουδέποτε ως τον Οκτώβριο του έτους 2017 οι εκάστοτε ιδιοκτήτες της ευρύτερης περιοχής – και ειδικότερα από το έτος 2013 και μετά οι ως άνω εταιρείες – διεκδίκησαν ή ισχυρίσθηκαν ότι τα επίδικα μονοπάτια τους ανήκαν ή άσκησαν κάποια πράξη νομής σε αυτά, ούτε τα περιέφραξαν ή εμπόδισαν την ελεύθερη διέλευση κανενός · ότι ειδικότερα αρχικά η άλλοτε κοινότητα Σινιών, στη συνέχεια ο άλλοτε Δήμος Κασσωπαίων και στην συνέχεια ο ενάγων Δήμος Κέρκυρας ως διάδοχος αυτών, απέκτησαν τη νομή των επιδίκων μονοπατιών ενεργώντας επ’ αυτών με διάνοια κυρίου για χρόνο πολύ μακρότερο των σαράντα ετών πράξεις φυσικής εξουσίασης και συγκεκριμένα εργασίες καθαρισμού με διάφορα συνεργεία, κοπή αγρίων χόρτων και κλαδιών δένδρων, επίβλεψη με τα όργανά τους προκειμένου να αποτρέψουν βλάβες από τρίτους ή φυσικές καταστροφές, καταγραφή και αποτύπωσή τους σε πρόχειρους χάρτες καθώς και τοποθέτηση μεταλλικών πινακίδων στην είσοδό τους ήδη προ του έτους 1988, οι οποίες έφεραν την επιγραφή «δημοτικό μονοπάτι» · ότι ουδέποτε ο Δήμος Κέρκυρας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που αυτός διαδέχθηκε απώλεσε τη νομή των επιδίκων μονοπατιών · ότι η εταιρεία «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας Α.Ε.» επιχείρησε να μετατρέψει τα επίδικα μονοπάτια από διόδους για πεζοπορία σε αμαξιτούς δρόμους του μελλοντικού εργοταξίου της και για πρώτη φορά την 30.08.2018 με εξώδικη δήλωση που κοινοποίησε στο Δ. Κέρκυρας την επόμενη ημέρα αμφισβήτησε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιδίκων μονοπατιών, ενώ αργότερα προέβη με ερπυστριοφόρα και βαρέα οχήματα σε διαπλάτυνση των επιδίκων μονοπατιών και ενσωμάτωσή τους σε χωμάτινες εδαφικές λωρίδες πλάτους 6,00 μέτρων, με σκοπό να τα οικειοποιηθεί προς ίδιο όφελος για τη δημιουργία αμαξιτών δρόμων πλάτους 6,00 μέτρων περίπου · ότι κατά συνέπεια ο Δ. Κέρκυρας αποβλήθηκε από τη νομή και διακατοχή των επιδίκων μονοπατιών, την οποία έκτοτε και μέχρι το χρόνο άσκησης της αγωγής διατηρούσαν οι εταιρείες «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας Α.Ε.» και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και, αφού τα έχουν ενσωματώσει στο ακίνητό τους σε ευρύτερες χωμάτινες εδαφικές λωρίδες.

Για τους λόγους αυτούς ο Δήμος Κέρκυρας ζητά με την ως άνω αγωγή του, να αναγνωρισθεί νομέας και κάτοχος των επιδίκων μονοπατιών, να διαταχθεί η αποβολή των εναγομένων εταιρειών «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας Α.Ε.» και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. από αυτά και αντίστοιχα η δική του εγκατάσταση και επικουρικά να διαταχθεί η άρση της προσβολής των δικαιωμάτων του Δήμου με την ακριβή οριοθέτηση των μονοπατιών σε όλο το μήκος της διαδρομής τους και η παράλειψή της στο μέλλον, με την απειλή χρηματικής ποινής 600.000 ευρώ σε βάρος εκάστου των εναγομένων εταιρειών, ιδιαίτερα δε, να απαγορευθεί η είσοδος και διέλευση αυτών από τα επίδικα μονοπάτια με πάσης φύσεως τροχοφόρα οχήματα και μέσα, όπως και η διενέργεια οποιασδήποτε επεμβάσεως επ’ αυτών, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενες εταιρείες στη δικαστική του δαπάνη.

Επί της ως άνω αγωγής του Δήμου Κέρκυρας, εξεδόθη η υπ’ αριθ. 682/2019 (προδικαστική) απόφαση του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας (τακτική διαδικασία), δια της οποίας : α) ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης, β) διέταξε κατ’ άρθρο 254 Κ.Πολ.Δ. την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία θα διεξαχθεί με τη φροντίδα του επιμελέστερου διαδίκου, προκειμένου να διενεργηθεί και προσκομισθεί πραγματογνωμοσύνη, αφού μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής κοινοποιηθεί αντίγραφο αυτής στον πραγματογνώμονα και τους διαδίκους κατ’ αρ.375 Κ.Πολ.Δ., γ) διόρισε ως πραγματογνώμονα από τον κατάλογο που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό τον Γεώργιο Σπίγγο του Νικολάου, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, κάτοικο Κέρκυρας, Εθνική Οδός Παλαιοκαστρίτσας αριθ. 3Β (τηλ.2661023630), ο οποίος αφού δώσει το νόμιμο όρκο ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίαση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση σ’ αυτόν την απόφασης και αφού επισκεφθεί τα επίδικα μονοπάτια, όπως αυτά περιγράφονται στο ιστορικό της ένδικης αγωγής, λάβει γνώση όλων των εγγράφων της δικογραφίας (αγωγή, πρακτικά, προτάσεις διαδίκων, συμβόλαια και λοιποί τίτλοι ιδιοκτησίας, τοπογραφικά κλπ.) και ζητήσει εάν χρειασθεί διευκρινίσεις από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους κατ’ άρθρο 380 Κ.Πολ.Δ. καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του χρήσιμο στοιχείο, προχωρήσει σε εκτίμηση σχετικά με συνολική αγοραία αξία των τριών επιδίκων μονοπατιών κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης αγωγής (δηλαδή κατά τον Φεβρουάριο του έτους 2018), έτσι ώστε, είτε να προσδιορισθεί αυτή σε συγκεκριμένο ποσό είτε να παρασχεθεί κρίση σχετικά με το εάν αυτή σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ (όριο καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου). Για το λόγο αυτό πρέπει να συντάξει αιτιολογημένη έκθεση – γνωμοδότηση, η οποία πρέπει να κατατεθεί για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την όρκισή του.

Κατόπιν τούτων, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας διαδέχθηκε τον ενιαίο Δήμο Κέρκυρας στην ως άνω ανοιγείσα και εκκρεμή δίκη (αρ.157§8 περ. α’ ν.4600/2019) και οφείλει εκ του νόμου (αρ.178§1 ΔΚΚ – ν.3463/2006) να προστατεύσει τα περιουσιακά του δικαιώματα, νοουμένων ως τέτοιων και των δικαιωμάτων νομής επί των εδαφικών λωρίδων (μονοπατιών) που διατρέχουν το ακίνητο του Ερημίτη για το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση η υψομετρική μελέτη για το έργο «Ανάπτυξη παραθεριστικού τουριστικού χωριού «Κασσιώπη» Κέρκυρας αποτελούμενου από ξενοδοχειακό συγκρότημα 180 κλινών, συγκρότημα επαύλεων και συγκρότημα διαμερισμάτων στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Κέρκυρας».
Τα επίδικα μονοπάτια συνέχονται προς τους δρόμους και τα οικοδομικά τετράγωνα της πολεοδομικής μελέτης του ακινήτου, καθώς και τις στάθμες που λαμβάνει υπόψη η υψομετρική μελέτη της εταιρείας «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας Α.Ε.» κατά τρόπο ώστε η εκκρεμοδικία να επηρεάζει τη δυνατότητα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας να εξετάσει και να εγκρίνει την τελευταία.

Ως εκ τούτου, η εξέταση και έγκριση της μελέτης αυτής, οι πράξεις που συνέχονται με την παραχώρηση των κοινοχρήστων χώρων της πολεοδομικής μελέτης του ακινήτου και η έκδοση των σχετικών αδειών δόμησης, θα πρέπει να λάβει χώρα, αφού προηγουμένως εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της ως άνω αγωγής και αφού ληφθεί υπόψη και υπάρξει συμμόρφωση των σχετικών μελετών προς το περιεχόμενο και διατακτικό της.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητάμε να επανεξεταστεί άμεσα το όλο ζήτημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, και μάλιστα πριν την εισαγωγή του εν λόγω θέματος στο δημοτικό συμβούλιο, καθ’ ότι εκτιμούμε ότι, δεν ελήφθησαν υπόψιν της Υπηρεσίας τα ανωτέρω στοιχεία κατά την σύνταξη της σχετικής εισήγησης και υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη το ζήτημα της ως άνω ασκηθείσας αγωγής, η οποία εκκρεμεί ενώπιον των Δικαστηρίων.
Επισημαίνεται ότι ως Σύλλογος, σύμφωνα με τον Καταστατικό μας σκοπό, θα προασπίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο το συμφέρον της περιοχής μας, ώστε να τηρηθεί στο ακέραιο η νομιμότητα».