Τι γίνεται με τον διαγωνισμό για την διαχείριση των ταμειακών υπολοίπων του Νοσοκομείου;
Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της εκπομπής «Λόγος Αντίλογος» του Corfutv, σχετικά με τον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο και συγκεκριμένα στις 22 Αυγούστου 2017 για την «Ανάθεση τήρησης λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής τραπεζικών εργασιών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας από σχετικό τραπεζικό κατάστημα».
Το κριτήριο κατακύρωσης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σταθερού επιτοκίου και άλλων παροχών. Στον ανάδοχο θα ανατίθεντο η τήρηση λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και παροχής τραπεζικών εργασιών για το Νοσοκομείο της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι πιο ενδιαφέρουσες προσφορές ήταν δυο, η μία προσφορά παρείχε 1,91 επιτόκιο και 200.000 ευρώ χορηγία για τον πρώτο χρόνο και από 30.000 ευρώ για το δεύτερο και τρίτο χρόνο, αφού η ανάθεση θα γινόταν σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τρία έτη.
Η δεύτερη προσφορά έδινε 2,01 επιτόκιο, χωρίς κάποια χορηγία; Τα χρήματα της χορηγίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, όπως αξονικού τομογράφου ή άλλων ιατρικών μηχανημάτων.
Και ενώ έχουν περάσει περίπου δέκα μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας και ο Διοικητής του κύριος Φοίβος Κακαβίτσας, δεν έχει υπογράψει την σύμβαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού και έχει ζητήσει, άγνωστο για ποιο λόγο, το δικαίωμα αυτό, από τον Υπουργό, ο οποίος αναμένεται να λάβει, χωρίς να έχει αρμοδιότητα, την τελική απόφαση.
Και ενώ έχουν προηγηθεί δύο αποφάσεις, μια της Επιτροπής Διαγωνισμού (;) και μια του Δ.Σ (;) για κατακύρωση του διαγωνισμού, σε μια από τις δύο ποιο συμφέρουσες προσφορές, όπως προκύπτουν από το διαγωνισμό.
Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ τα ταμειακά υπόλοιπα του  Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας ανέρχονται περίπου σε 17 εκατομμύρια ευρώ και αυτή την στιγμή είναι κατατεθειμένα σε Τραπεζικό κατάστημα με επιτόκιο 0,10. Ο καθένας αντιλαμβάνεται αν πάρει «χαρτί και μολύβι» και κάνει έναν πρόχειρο λογαριασμό εάν κατακυρωνόταν ο διαγωνισμός σε μια από τις δυο καλύτερες προσφορές τα χρήματα που θα είχε ωφεληθεί το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας θα ανέρχονταν, κατά μέσο όρο, στις 300.000 περίπου χιλιάδες ευρώ, εκτός από τις 200.000 συν 30.000 ανά έτος που πρόσφερε το ένα τραπεζικό κατάστημα.
Ερωτήματα που χρίζουν δημόσιες απαντήσεις  στον Έλληνα φορολογούμενο,τα χρήματα που θα ωφελούνταν το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας και κατ’ επέκταση ο Έλληνας φορολογούμενος είναι περίπου 300.000 ευρώ και επίσης χάθηκε μέσω της χορηγίας (200.000 €) να εξοπλιστεί το νοσηλευτικό ίδρυμα με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό.
Τα ερωτήματα που τίθενται Δημοσίως είναι:
1. Γιατί το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, έχει καθυστερήσει να υπογράψει την σχετική σύμβαση;

2. Γιατί αναθέτει ένα δικαίωμα του στο Υπουργό για να λάβει την τελική απόφαση;

3. Το Δ.Σ  και η αρμόδια επιτροπή έχουν αποφανθεί για τη διαδικασία του διαγωνισμού;

Απλά ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις, στο Δημόσιο Διάλογο.