Σε λίγες ημέρες θα πιστωθούν στον λογαριασμό των δικαιούχων το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – ΚΕΑ, ενώ παράλληλα ένας πολύ μικρός αριθμός δικαιούχων θα πληρωθεί εκκρεμότητες από το πιλοτικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών  ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (7.773,63 €) από τον Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2759 οικ. έτους 2018,
προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή εκκρεμοτήτων σε 9 (εννέα) δικαιούχους του πιλοτικού προγράμματος Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – ΚΕΑ.

Η πίστωση αυτή αφορά 2 (δύο) δικαιούχους του προγράμματος Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα συνολικού ποσού € 2.290,30 (δύο χιλιάδων διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά) και 7 (επτά) δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (πρώτη φάση) συνολικού ποσού € 5.483,33 (πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών.

Η πληρωμή θα γίνει από τις απογευματινές ώρες στις 27/03/2018 και θα έχει ολοκληρωθεί στους δικαιούχους την επομένη 28/03/2018.

Παράλληλα ήδη έχει εγκριθεί η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 62.474.604,71 ευρώ για την πληρωμή μηνός Μαρτίου σε 284.795 δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). Η πίστωση αναμένεται να γίνει το ίδιο διάστημα.