Με έγγραφό του προς τους Γενικούς Γραμματείς των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και προς την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος εξετάζει καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων στη Κέρκυρα και με τον ΧΥΤΥ Λευκίμμης, θέτει μια σειρά ερωτημάτων που σχετίζονται με την μεταφορά των απορριμμάτων από την Κέρκυρα στη Κοζάνη, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες καταγγελίες.

Συγκεκριμένα, για την μεταφορά των απορριμμάτων ο Συνήγορος του Πολίτη στο έγγραφο του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο φαίνεται να προωθείται για την προσωρινή αντιμετώπιση του προβλήματος η μεταφορά των απορριμμάτων στη ΜΕΑ Κοζάνης της ΔΙΑΔΥΜΑ Δυτικής Μακεδονίας σε αναμονή λειτουργίας της νέας μονάδας στο Τεμπλόνι το 2023.

Όπως γίνεται κατανοητό η εν λόγω λύση προφανώς έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές που τίθενται στον ΕΣΔΑ και στον ΠΕΣΔΑ, Ενώ τίθενται σοβαρά ζητήματα ως προς την μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη διαχείριση των αποβλήτων της Κέρκυρας.

Η αδυναμία διαχείρισης των αποβλήτων της νήσου από την αρμόδια αρχή, μετακυλύει το πρόβλημα σε άλλες περιοχές της Ελλάδος».

Ιδιαίτερα ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά να γνωστοποιηθεί ο τρόπος μεταφοράς των αποβλήτων και με ποια μέσα, οι σχετικές αποφάσεις και εγκρίσεις για την μεταφορά, οι διαδικασίες και μελέτες για τη πιθανή δημιουργία ΣΜΑ (Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων) οι ακριβείς χώροι (λιμάνια) φορτοεκφόρτωσης αυτών, τυχόν χρηματοοικονομικές μελέτες που να δικαιολογούν το εγχείρημα κ.λ.π. Τέλος σε κάθε περίπτωση ζητείται ενημέρωση εάν προτίθεστε μα βάση τα νεότερα δεδομένα, να εισηγηθείτε τροποποίηση του σχετικού ΠΕΣΔΑ.