Στην χθεσινή συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του ΦΟΔΣΑ ομόφωνα εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της μεταφοράς των απορριμμάτων ενόψει της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, με κάποιες ωστόσο τροποποιήσεις, τις οποίες πρότεινε ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, Κώστας Λέσσης. 

Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν ως εξης:

«Παρατηρήσεις ενστάσεις επί του σχεδίου εισήγησης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Μεταφορά των ΑΣΑ των τριών Δήμων της Κέρκυρας και του Δήμου Παξών στην Κοζάνη για την επεξεργασία από την ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
1. Η εισήγηση για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών προηγείται
της έγκρισης του προϋπολογισμού του ΦΟΣΔΑ με αποτέλεσμα να μην καθίσταται σαφής ο τρόπος διασφάλισης των οικονομικών πόρων του εγχειρήματος της μεταφοράς. Δεν διασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η σταθερότητα της τιμολογιακής πολιτικής τουΦΟΣΔΑ έναντι των Δήμων που εξυπηρετεί και οι   οποίοι θα κλιθούν ενδεχομένως να καλύψουν την οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει.
2. Στη σελίδα 4 του σχεδίου στο άρθρο 3, στο πρώτο σημείο μνημονεύεται η υποχρέωση του αναδόχου να παραλάβει τα προς μεταφορά ΑΣΑ από το χώρο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, αλλά και από «θέσεις» στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας και στο Δήμο Παξών οι
οποίες δεν προσδιορίζονται. Στη συνέχεια μνημονεύεται  ότι ο ΦΟΔΣΑ θα υποδείξει και θα παραχωρήσει στον Ανάδοχο «χώρο» στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας και στο Δήμο Παξών. Ο μόνος  χώρος που έχει στην ιδιοκτησία του ο ΦΟΣΔΑ στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Νότιας Κέρκυρας είναι το ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας στη Λευκίμμη   άρα έμμεσα ο ΦΟΔΣΑ δεσμεύει την υπάρχουσα εγκατάσταση στη Λευκίμμη με σκοπό να την παραχωρήσει στον Ανάδοχο της υπηρεσίας μεταφοράς. Τούτο δεν είναι αποδεκτό από την Δημοτική Αρχή του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.    
3. Επιπλέον ο Ανάδοχός καλείται να  «διαμορφώσει» αυτούς του 
«χώρους» που θα του διατεθούν   από τον ΦΟΣΔΑ. Σε κανένα σημείο του κειμένου δεν γίνεται μνεία σε υποχρέωση έκδοσης νόμιμης   άδειας Σταθμού Μεταφόρτωσης   Απορριμμάτων ΣΜΑ όπως θα έπρεπε να υπάρχει για κάθε σημείο από όπου θα γίνεται μεταφόρτωση των ΑΣΑ που θα συλλέγονται από τους Δήμους της
Κέρκυρας. Το είδος άδειας ΣΜΑ που θα εκδοθεί (με πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή ΑΕΠΟ) θα προσδιορίζει και τον λειτουργικό χρόνο που θα   διαθέτει ο Ανάδοχος για την ολοκλήρωση των κύκλων μεταφοράς που θα διενεργήσει (24 ώρες ή περισσότερες)     
4. Στο ίδιο άρθρο, στο δεύτερο σημείο των υποχρεώσεων του αναδόχου, γίνεται μνεία στην «καθημερινή ποσότητα παραγωγής ΑΣΑ χωρίς αυτή να   προσδιορίζεται ποσοτικά. Η παράλειψη αυτή είναι ουσιαστική  καθώς λόγω της εποχικής διακύμανσης στην παραγωγή ΑΣΑ στη Κέρκυρα κατά την τουριστική περίοδο δεν διασφαλίζεται η   ελάχιστη απαιτούμενη δυναμικότητα καθημερινής   μεταφοράς που για τον μήνα Αύγουστο προσδιορίζεται σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία προηγουμένων ετών σε 350 τόνους ΑΣΑ ημερησίως.        
5. Επιπλέον στο ίδιο δεύτερο σημείο γίνεται αναφορά στη μεταφορά εφόσον είναι εφικτό των δεματοποιημένων απορριμμάτων που βρίσκονται επί μακρόν αποθηκευμένα» ενώ στην υπ’ αρίθμ. 284558/2019 απόφαση Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που αποτελεί τη νομιμοποιητική βάση της μεταφοράς κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά.
6. Σε κανένα σημείο του σχεδίου δε λαμβάνεται υπόψη η νομοθεσία περί θαλάσσιας μεταφοράς αποβλήτων.