Πρόσκληση να περάσουν από ΚΤΕΟ για αρχικό τεχνικό έλεγχο, απευθύνει η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στους ιδιοκτήτες οχημάτων και δικύκλων, με έδρα την Π. Ε. Κέρκυρας. Εξαιρούνται οι δήμοι Παξών και τα νησιά Ερείκουσα, Οθωνοί και Μαθράκι.

1) Ειδικότερα καλούνται:

Α) Τα Ε.Ι.Χ. οχήματα και τα Φ.Ι.Χ. με μικτός βάρος 3,5τόνους που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια κατά το έτος 2015.

Β) Τα δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού (περιλαμβάνονται και οι μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό), που η πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί  το έτος 2015.

Γ)  Τα Ε.Δ.Χ., λεωφορεία, ασθενοφόρα και φορτηγά, ελκυστήρες, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, ο Δήμος Κέρκυρας και των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2018.

Εξαιρούνται τα οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας τους αναφέρεται σαν έδρα ή τόπος κατοικίας ο Δήμος Παξών καθώς και τα νησιά Ερείκουσα, Οθωνοί και Μαθράκι, πλην των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR).

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ ( Δημόσιο ή Ιδιωτικό), στο χρονικό διάστημα, από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια  εβδομάδα μετά, από την αναγραφόμενη ημερομηνία ( ημέρα και μήνα ) της 1ης άδειας κυκλοφορίας, ( π.χ. ημερομηνία 1ης αδείας 17-06-2015, ημερομηνία τεχνικού ελέγχου 17-06-2019, χρονικό διάστημα από 28-05-2019 μέχρι και 24-06-2019).

2) Καλούνται επίσης για τεχνικό έλεγχο από το ΚΤΕΟ της Π.Ε. Κέρκυρας:

Α) Οι κατηγορίες οχημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1Α, 1Β και 1Γ, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα έτη (οχήματα παρ. 1Α, 1Β) ή ένα (1) έτος (οχήματα παρ. 1Γ) αντίστοιχα από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας σαν καινούργια, μεταβιβάζονται στην Π.Ε. Κέρκυρας από την υπόλοιπη χώρα και δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο στους Δήμους που είχαν ως έδρα πριν την μεταβίβαση, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία μεταβίβασης

Β) Όλα τα οχήματα Ι.Χ. ή Δ.Χ. που έχουν υποστεί κατά το παρελθόν τεχνικό έλεγχο θα προγραμματίζονται υπ’ ευθύνη των ιδιοκτητών τους για περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου του οχήματος. Εξαιρούνται τα οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας τους αναφέρεται σαν έδρα ή τόπος κατοικίας ο Δήμος Παξών καθώς και τα νησιά Ερείκουσα, Οθωνοί και Μαθράκι, πλην των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR).

Γ). Όχημα που στην άδεια κυκλοφορίας του αναφέρεται σαν έδρα ή τόπος κατοικίας ο Δήμος Παξών καθώς και τα νησιά Ερείκουσα, Οθωνοί και Μαθράκι και για οποιοδήποτε λόγο κυκλοφορήσει εκτός των μικρών νησιών σε περιοχή που υφίσταται τεχνικός έλεγχος, υπόκειται σε τεχνικό έλεγχο.

Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω οχήματα δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο και ούτε θα επιβαρύνονται με επιπλέον παράβολο (πρόστιμο).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κλείσουν έγκαιρα ραντεβού για τον έλεγχο του οχήματός τους, αλλιώς θα θεωρηθούν εκπρόθεσμοι και θα τους επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο ανάλογα με την κατηγορία του οχήματός τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία