Γνωρίζουμε ότι ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) σταδίου IV παραμένει πτωχά ελεγχόμενος στις μέρες μας. Η μέση επιβίωση του ασθενούς είναι περίπου έως 12 μήνες και οι συνήθεις μεταστάσεις εντοπίζονται σε  πνεύμονα, εγκέφαλο, ήπαρ, επινεφρίδια και οστά.

 • ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ολιγομεταστατική νόσος είναι μία κατάσταση νόσου μεταξύ της εντοπισμένης και της γενικευμένης νόσου, πιο συγκεκριμένα:

 • Από 1 έως 5 μεταστατικές εστίες.
 • Σε 1 έως 3 διαφορετικά όργανα.

Σε αυτό το στάδιο υπάρχει δυνατότητα ίασης καθώς και επιμήκυνση της ζωής  σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.

Ο στόχος της ακτινοθεραπείας στην μεταστατική νόσο, είναι να προσφέρει: 

 • Θεραπευτικό αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών που μέχρι τώρα λογίζονταν ΜΟΝΟ για παρηγορητική θεραπεία.
 • βελτίωση της ποιότητας ζωής, διάστημα ελευθέρου νόσου, αύξηση του χρόνου συνολικής επιβίωσης.

Η αντιμετώπιση της ολιγομεταστατικής νόσου, πραγματοποιείται μέσω, είτε της ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (SRS), είτε με χρήση της ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΕΚΡΙΖΩΤΙΚΗΣ  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (SBRT-SART), κυρίως σε:

 • Ασθενείς μη δυνάμενους για ιατρικούς λόγους προς χειρουργείο ή σε ασθενείς που δεν επιθυμούν το χειρουργείο.
 • Παρουσία όγκων μη προσεγγίσιμων χειρουργικά.

Έχουμε στη διάθεσή μας 3 είδη ακτινοθεραπευτικών τεχνικών για να αντιμετωπίσουμε την ολιγομεταστατική νόσο:

 • Το γ Knife (SRS-Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική-Stereotactic Radiosurgery -εγκεφαλικές Μ-συνήθως σε εφάπαξ συνέδρια).
 • Ο Γραμμικός Επιταχυντής που θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας σώματος (SBRT-Stereotactic Body RadioTherapy) -Εγκεφαλικές – εξωκρανιακές (Σώμα) Μ / 1-5 συνεδρίες).
 • Θεραπεία με πρωτόνια ή βαριά ιόντα.

ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ – Stereotactic Body RT

Η ASTRO ορίζει ως (SBRT) την χορήγηση υψηλής θεραπευτικής δόσης, ‘εκριζωτικής δόσης, με υψηλή ακρίβεια στόχευσης, σε έναν εξωκράνιο όγκο  (σώμα) ή μετάσταση, με μεγιστοποίηση της προστασίας των πέριξ υγειών ιστών.

 • 1 έως 5 max Μ εστίες.
 • 1-5 συνεδρίες συνήθως
 • Απότομη πτώση της δόσης (rapid fall-off dose) πέραν του στόχου -ελαχιστοποίηση τοξικότητας πέραν αυτού.
 • Όγκοι μεγέθους (3-5εκ).

Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος θεωρείται  εκριζωτική θεραπεία. Το εκριζωτικό φαινόμενο -tumor ablative effect- της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας, έγκειται στη χορήγηση υψηλότερων δόσεων ανά συνέδρια ( 7 έως > 20 Gy) και  της θανατηφόρας βλάβης του  DNA λόγω της διπλής διάσπασης της έλικας,  σε σχέση με την υπό- θανατηφόρα βλάβη (που συμβαίνει με τη συμβατική).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ SBRT 

 • SBRT ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο, ακτινοφυσικό, τεχνολόγο ακτινοθεραπείας νοσηλευτικό προσωπικό).
 • ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ.
 • RT safety: every patient – every fraction model (κάθε συνεδρία SBRT διαφορετική από την προηγούμενη)
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Quality Assurance-QA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΨΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 
 • Καθημερινή απεικόνιση και υψηλής ακρίβειας επιβεβαίωση θέσης θεραπείας μέσω CBCT (Cone beam CT είναι η ενσωμάτωση απεικονιστικής λυχνίας στο σύστημα του γραμμικού επιταχυντή).

ΠΡΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ SBRΤ:

 • ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΙΛΙΟΣΤΟΎ,
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ –  SET UP ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ  Γ.Ε
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΣΗΣ -ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΞ ΙΣΤΩΝ

 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • BODYFIX (Ειδικά στρώματα ακινητοποίησης).
 • DIAPHAGRAM CONTROL – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ μέσω τοποθέτησης πιέστρου στο διάφραγμα του ασθενούς-ελαχιστοποίηση της διαφραγματικής κίνησης-μείωση κίνησης θωρακικού κλωβού.
 • ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ – DIBH (Deep Inspiration Breath Hold-ABC/ELEKTA)
 • FIDUCIALS (Ακτινοσκιεροί δείκτες για τη συνεγγραφή εικόνων αμέσως πριν –και κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης με SBRT για την επιβεβαίωση της θέσης του όγκου – στόχου).

ΟΛΙΓΟΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • SRS (Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική) αποτελεί θεμελιωμένη μέθοδο για τη θεραπεία ενδοκρανιακών μεταστάσεων.
 • Προτερήματα SRS:
  • Πρόσβαση σε μη χειρουργήσιμους όγκους.
  • Αντιμετώπιση πολλαπλών ενδοκρανιακών εστιών σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου συγχρόνως σε ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ.
  • Ικανοποιητικά αποτελέσματα τοπικοπεριοχικού ελέγχου σε μικρούς ή μεσαίου μεγέθους όγκους.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΟΛΙΓΟΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ασθενείς με 1 έως 3 πνευμονικές μεταστάσεις.

 • Αντιμετώπιση πολλαπλών πνευμονικών μεταστάσεων με αθροιστική διάμετρο μεταστάσεων  έως  7 εκατοστά.
 • Επαρκής πνευμονική λειτουργία Σπιρομέτρηση προ SBRT.
 • SART υψηλά ποσοστά τοπικοπεριοχικού ελέγχου (70% έως 95%)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ SBRT/ΟΛΙΓΟΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΜΜΚΠ

 • Τεχνική SBRT κύρια ακτινοθεραπευτική τεχνική αντιμετώπισης στην ολιγομεταστατική νόσο από ΜΜΚΠ
 • Τεχνική SBRT σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών
 • Κάθε ασθενή, η κάθε συνεδρία, είναι διαφορετική από την προηγούμενη
 • SBRT εναλλακτικά του Χειρουργείου, RFA.
 • ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΝΟΣΟΥ, ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ.

Γιώργος Δ. Κριτσέλης
Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις «Επισημάνσεις της Κυριακής»01-04-2018.