Την πρώτη τους επαφή με την ιδέα του υπό ίδρυση Φορέα Τουρισμού του νομού Καρδίτσας είχαν επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου αλλά και φορείς που έμμεσα ή άμεσα εμπλέκονται με αυτόν.

Η «γνωριμία» έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας. Την ενημέρωση στους παρευρισκόμενους για τους σκοπούς και το σχέδιο καταστατικού έκανε ο οικονομικός επόπτης κ. Λαμπρόπουλος, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Ζυγογιάννη και άλλα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

‘Όπως τόνισε ο κ. Λαμπρόπουλος πρόκειται για μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία που σκοποί της θα είναι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Ν. Καρδίτσας μέσω της ανάδειξης και προβολής των τουριστικών, πολιτιστικών, παραγωγικών και περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής.

Ειδικότερα μέσω αυτής θα επιδιώκεται:

 • Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ν. Καρδίτσας και της ευρύτερης περιοχής σαν τουριστικός προορισμός.
 • Η αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Η τοπική ανάπτυξη ιδίως στον τομέα του τουρισμού και των συναφών υπηρεσιών με βάση τις αρχές της αειφορίας και ο σεβασμός στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση του Ν. Καρδίτσας και της ευρύτερης περιοχής.
 • Η ενίσχυση της εικόνας της περιοχής μας ως τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.
 • Η δημιουργία κατάλληλων κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης του τουρισμού, η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, καθώς και κάθε πληροφόρηση που είναι απαραίτητη στον επισκέπτη της περιοχής μας.
 • Η οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή της περιοχής μας στην ευρύτερη τουριστική αγορά εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Η ανάδειξη του πολιτισμού και της τοπικής παράδοσης σε όλους τους τομείς ως σημαντικού πλεονεκτήματος για την αναβάθμιση του τουρισμού.
 • Η υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων (επενδυτικών, πολιτιστικών, επιμορφωτικών, ανταλλαγής εμπειριών κλπ)
 • Η εκπόνηση μελετών.
 • Η ενημέρωση των πολιτών και των τοπικών φορέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της περιοχής μας.
 • Η έκδοση φυλλαδίων και η διανομή σχετικά με την προώθηση της περιοχής μας.
 • Η οργάνωση και η υποστήριξη συνεδρίων στην περιοχή.
 • Η διοργάνωση φεστιβάλ, ημερίδων, εκδηλώσεων και πολιτιστικών πρωτοβουλιών.
 • Η πρωτοβουλία και η ανάληψη εθελοντικής δράσης σε θέματα ανακύκλωσης, καθαριότητας, πρασίνου και κάθε μορφής περιβαλλοντικής αξίας.
 • Η προώθηση ενεργειών προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Η προώθηση των αρχών της οικολογίας και της αγωγής υγείας στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
 • Η αντικειμενική διεπιστημονική, διεπαγγελματική ενημέρωση και υποστήριξη συλλογικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών, για την αξία της Οικολογίας ως έννοια και στάση ζωής σε όλες τις μορφές Οικονομίας.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό, Εθνικό, Βαλκανικό, Μεσογειακό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Η συμβολή στη συμπληρωματικότητα των δράσεων στον πολιτισμό, στα τοπικά προϊόντα, στην αγροδιατροφή, στο περιβάλλον για την διαμόρφωση ενιαίας ενδογενούς ιστορικά διαμορφούμενης ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών με την συμμετοχή της κοινωνίας των ενεργών φορέων και πολιτών.
 • Η συμβολή στη διαμόρφωση, ενίσχυση και προώθηση διαδρομών πολιτισμού, τοπικών προϊόντων και εναλλακτικού τουρισμού.
 • Η συμβολή στη διαμόρφωση, ενίσχυση και προώθηση πεζοπορικού τουρισμού.
 • Η συμβολή στην προστασία, διάσωση και ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Η εθελοντική συμμετοχή σε θέματα πολιτικής προστασίας και έκτακτων αναγκών.
 • Η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των υδάτινων πόρων της περιοχής μας.
 • Η συμβολή στην υιοθέτηση και ανάδειξη τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον όπως, υδατοπτώσεις, ανακύκλωση οργανικών ουσιών, ηλιακό- ηλεκτρικό ποδήλατο, αιολικά πάρκα, φωτοβολταικά πάρκα κλπ)
 • Η υποστήριξη της ολιστικής, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και οικολογικής δόμησης και αειφόρου ανάπτυξης. Η οργάνωση, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και η υλοποίηση ημερίδων, συνεδρίων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε θέματα περιβάλλοντος. Η δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας που θα εκφράζεται με τη βούληση του φορέα να εφαρμόσει το κοινό όραμα των μελών του προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τη δημιουργία κοινών απόψεων για τις ανάγκες τα προβλήματα και τις προοπτικές που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της περιοχής.
 • Η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαίδευση μελών με αμοιβή ή σε συνεργασία με ΚΕΚ.
 • Η συμμετοχή σε ΚΥΝΣΕΠ.
 • Η ανάπτυξη δράσεων για την υγεία, την πυρασφάλεια, τον καθαρισμό και την αποκομιδή απορριμμάτων, την μεταφορά κλπ
 • Η αποδοχή δωρεών, χορηγιών, συνδρομών για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
 • Στην συμμετοχή, στην διαχείριση καταδυτικών ή φυσιολατρικών και φυσικών πάρκων ως φορέας διαχείρισης ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή φυσικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών.
 • Στην συνεργασία και τη σύναψη σχετικών συμφώνων συνεργασίας με άλλους φορείς με σκοπό τον συντονισμό και τη κοινή δράση αυτών προς ενίσχυση, προώθηση και επίτευξη όλων των ανωτέρω σκοπών.

Πηγή: https://www.karditsalive.net