Με τις διατάξεις της τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.» επανακαθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.).

Ειδικότερα: στο τρίτο προτεινόμενο άρθρο της τροπολογίας επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 1100/1980, με τον οποίο ιδρύθηκε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), που αποτελεί τον οργανωτικό φορέα των οικονομικών επιστημόνων της χώρας. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους ιδρυτικούς σκοπούς, τους πόρους, τη δυνατότητα απουσίας των Προέδρων των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων και την εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών.

Διαβάστε όλες τις αλλαγές εδώ.