Επεκτείνεται η ρύθμιση των οφειλών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (ν. 4469/2017), που χρωστούν έως 300.000 ευρώ και οι οποίοι πλέον μπορούν να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας (fast track).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 61654/2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2324/14-6- 2019) των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας και Οικονομικών, επεκτείνονται τα όρια της αυτοματοποιημένης διαδικασίας διευθέτησης οφειλών από τις 50.000 ευρώ που ίσχυε στις 300.000 ευρώ ενώ επέρχεται και μία σημαντική βελτίωση στα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να κρίνονται επιλέξιμοι με λιγότερα κέρδη από ό,τι σήμερα προβλέπεται.

Βάσει της συγκεκριμένης ΚΥΑ, για να κριθεί ένας οφειλέτης επιλέξιμος, ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση προστίμων και προσαυξήσεων, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, θα πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα αντί του σημερινού ισχύοντος κριτηρίου, όπου ο λόγος θα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του οκτώ.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την υπαγωγή στην απλοποιημένη διαδικασία διαγράφεται το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση, ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Σχετικά με τα κριτήρια ένταξης στην ρύθμιση, αυτά παραμένουν ίδια ενώ με βάση τη νέα ΚΥΑ υπάρχει ειδική μέριμνα και συγκεκριμένα κριτήρια για τους ομόρρυθμους επιχειρηματίες, κάτι που δεν προβλεπόταν στο παρελθόν. Όπως αναφέρεται, αν η αίτηση έχει υποβληθεί από ομόρρυθμο εταίρο, ο οποίος δεν έχει παράλληλα και ατομική επιχείρηση ή την ιδιότητα του επιτηδευματία, προκειμένου αυτός να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν.4469/17 στο πρόσωπο της εταιρείας και
β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών της αίτησης, μετά την αφαίρεση προστίμων και προσαυξήσεων, προς τον μέσο όρο των πραγματικών ατομικών του εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών πριν από την υποβολή της αίτησης να είναι ίσος ή μικρότερος από 10.

Τέλος στα θετικά της συγκεκριμένης ΚΥΑ προστίθεται η αύξηση των δόσεων. Ειδικότερα, ορίζεται ως ανώτατος αριθμός δόσεων οι 120 για οφειλές προς όλους τους πιστωτές, θεσμικούς και ιδιώτες (προμηθευτές κ.ο.κ), με μόνη εξαίρεση τις οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας, για τις οποίες οι δόσεις δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις 6. Σημειώνεται ότι έως σήμερα, ο μέγιστος αριθμός δόσεων προς τους ιδιώτες πιστωτές, δεν μπορούσε να υπερβαίνει τις 24.