Όπως ανακοίνωσε ο Διοικητής του Γ.Ν.Κ. Φ.Κακαβίτσας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ), εντάσσονται δύο ακόμη υποέργα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, τα οποία είχε αιτηθεί η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας, συγκεκριμένα:

α) Δύο (2) πρόσθετες κεφαλές (διοισοφάγειος- παιδιατρική) για τον καρδιολογικό υπερηχοτομογράφο και
β) Σύστημα υποβοηθούμενης υπολογιστικής διάγνωσης (CAD) για τον ψηφιακό μαστογράφο.

Η εκτιμώμενη δαπάνη των υποέργων αυτών, ανέρχεται στο ποσό των 84.255 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.