Με επιστολή που απέστειλε ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις 20 Ιανουαρίου του 2020 προς τον ΣΥΔΙΣΑ, επισημαίνεται η προβληματική λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμμης.

Μεταξύ άλλων αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: «Σας υπενθυμίζουμε ότι στη Λευκίμμη και συγκεκριμένα στη θέση Μισοραχιά ο χώρος που βρίσκονται εναποτειθεμένα δεματοποιημένα απορρίμματα δεν λειτουργεί σύμφωνα προς τι ισχύουσες διατάξεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην αποκατάσταση των καταγεγραμμένων ελλείψεων των ελεγκτών της Υπηρεσίας μας. Ακολούθως θα πρέπει να επανέλθετε υποβάλλοντας τεκμηριωμένο αίτημα του φορέα σας προς την υπηρεσία μας, προκειμένου εκ νέου να εξεταστεί η χορήγηση έγκρισης λειτουργίας του χώρου ως ΧΥΤ ακολούθως προς τα προαναφερόμενα και τις κατ’ επανάληψη υποδείξεις μας. Από τα ανωτέρω τεκμηριώνεται ότι ποτέ ως σήμερα ο εν λόγω χώρος δεν έχει λειτουργήσει ως νόμιμος αποδέκτης απορριμμάτων και για τον λόγο αυτό σας καλούμε να συμμορφωθείτε προς τα νομίμως ισχύοντα. Σας διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης ενός μηνός θα προβούμε στις κατά νόμο ενέργειες».