Με την αρ. 180/17.09.2019 απόφαση του Δημάρχου Βόρειας Κέρκυρας κ. Γεωργίου Μαχειμάρη, ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για ένα έτος, οι κύριοι:

Ανδρέας Σαούλος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Φωτισμού, Πρωτογενούς Τομέα, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
Σταμάτιος Πουλιάσης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
Νικόλαος Μουζακίτης, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας.