Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) είναι διαθέσιμη από τις 4 Μαρτίου και για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Η πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου 2018.Ενώ μέσα στον επόμενο μήνα, αναμένεται να είναι διαθέσιμη και για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.).

Έτσι, θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση της e-ΥΜΣ, καθώς θα είναι, πλέον, εφικτή η εξ αποστάσεως σύσταση, με πρότυπο καταστατικό, για όλες τις νομικές μορφές εταιρειών.

Οι ενδιαφερόμενοι δείχνουν να ανταποκρίνονται θετικά στο να συστήσουν μια εταιρεία μέσω της υπηρεσίας, με τον αριθμό των συστάσεων να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Μέσω της e-ΥΜΣ επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους αλλά και του χρόνου που χρειάζεται μια εταιρεία για να συσταθεί, ενώ οι διαδικασίες γίνονται απλούστερες.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ήδη συσταθεί 2093 Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε), 184 Ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) και 134 Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.).

Για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της e-YMS η σύσταση είναι δωρεάν (έως 21-07-2019), ενώ στη συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της φυσικής ΥΜΣ. Συγκεκριμένα θα είναι 15 ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 21 ευρώ για τις κεφαλαιουχικές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.).

Ο ελάχιστος χρόνος σύστασης που έχει καταγραφεί είναι κάτω από 9 λεπτά.

Ως προς τη διαδικασία, η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφών, καθώς συμπληρώνονται μόνο πεδία. Με  την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ. και αποστέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

Τόσο στη φυσική όσο και στην ηλεκτρονική υπηρεσία, δεν απαιτείται η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας των ενδιαφερόμενων ιδρυτών. Επιπλέον, από το 2013 (άρθρο 3 του ν. 3156/2013), έχει καταργηθεί η υποχρεωτική ύπαρξη και χρήση της εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανά νομικό τύπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον διαδικτυακό τόπο της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr).