Και ενώ στις 13:00 εκδικάζοντα η προσφυγή των κατοίκων των Διαποντίων Νήσων για την μη τοποθέτηση Αντιδημάρχων σε Ερείκουσα και Μαθράκι, στις 15:00 δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια τροποποίηση της απόφασης, με απόφαση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας Μ. Υδραίου όπου τελικά όρισε άμισθους 2 Αντιδημάρχους.

Η απόφαση έχει ως εξής: «Τροποποιούμε την προηγούμενη υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2399/20-9-2019 (ΑΔΑ:6Ε3246ΜΓ2Α-ΥΚΟ) απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και ορίζουμε τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι είχαν ορισθεί ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ερείκουσας και Μαθρακίου, ως κατά τόπον Αντιδημάρχους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με θητεία από 20/1/2020 έως και 19/1/2021 και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως ακολούθως:
Α) Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου μας κ. Κατέχη Αλέξανδρο του Σπυρίδωνος, ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο Ερείκουσας και του μεταβιβάζουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Ερείκουσας.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω ΔΕ.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου για την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, όλων των εγγράφων, των σχετικών με τα θέματα που του ανατίθενται, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Β) Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου μας κ. Αργυρό Βασίλειο του Αναστασίου, ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο Μαθρακίου και του μεταβιβάζουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Μαθρακίου.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω ΔΕ.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
Στ) Την μέριμνα για τους υδάτινους πόρους και τα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης, την καταγραφή συναφών προβλημάτων και συμβολή στην επίλυσή τους.
Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου για την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, όλων των εγγράφων, των σχετικών με τα θέματα που του ανατίθενται, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Οι ανωτέρω οριζόμενοι αντιδήμαρχοι θα είναι άμισθοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4647/2019».