Το ποσό των 98,4 εκ €, καλείται να διαχειριστεί ο Δήμος της Κέρκυρας το 2019 σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Γιώργου Παντελιού.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γ. Παντελιό με δηλώσεις του στο Corfutv επεσήμανε ότι: «Τα χρήματα που ξόδεψε ο Δήμος για την αποκομιδή των απορριμμάτων για το 2018 ήταν περίπου 1.εκ.340 και 2 εκ. για το 2019. Το χρηματικό υπόλοιπο αυτή την στιγμή στον Δήμο είναι πάνω από 16εκ. Μιλάμε για ένα προυπολογισμό μνημονικής επιτήρησης, Έχουμε το παρατηρητήριο το οποίο μας ελέγχει.

Τα 22 εκατ.€ θα αντληθούν από την τοπική οικονομία (Τέλη Ανταποδοτικά, παρεπιδημούντων, από χρήση κοινόχρηστων χώρων, αιγιαλών, εισπράξεις από πάρκινγκ, ενοίκια κληροδοτημάτων, ΤΑΠ, βεβαιωμένες οφειλές  κλπ).

Τα υπόλοιπα προέρχονται από την τακτική επιχορήγηση του κράτους (μισθοδοσίες, κάλυψη λειτουργικών δαπανών, Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους), από χρηματοδοτήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών, είτε  από προσδοκώμενες χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Να σημειωθεί  ότι 23 εκ € είναι μεν εγγεγραμμένα ως έσοδα, ωστόσο είναι εικονικά  αφού αφορούν ανείσπρακτες βεβαιωμένες οφειλές του παρελθόντος, από τις οποίες η προσδοκώμενη είσπραξη υπολογίζεται σε  1,2 εκ €.

Στο σκέλος των δαπανών 40 εκ €, δηλαδή πάνω από το 50% του πραγματικού προϋπολογισμού αφορούν μισθοδοσίες και λειτουργικά έξοδα, ενώ 19 εκ € αναφέρονται σε έργα, που πρόκειται να γίνουν, ωστόσο τα μισά είναι  από το Τεχνικό Πρόγραμμα, που βασίζεται στις αβέβαιες  χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την εισήγηση τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, υπολογίζονται σε 14.082.365.

Ο δήμος για το 2019  από τέλη παρεπιδημούντων (διαμονής και εστιατόρια)  υπολογίζει να εισπράξει 1,2 εκ.€ . από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 400 χιλ €, από το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 375 χιλ€, από τα εισιτήρια  στάθμευσης στο πάρκιν της Κ. Πλατείας, εάν δεν το παραχωρήσει στην ΑΝΙΟΝ υπολογίζει έσοδα 380 χιλ €, ενώ από την εκμίσθωση των παραλιών, αιγιαλών και καντινών τα έσοδα ανέρχονται σε 678χιλ €. Ο δήμος από μισθώματα ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων  στο δημοτικό θέατρο και χώρων λαϊκής αγοράς) εισπράττει 418 χιλ €, ενώ γύρω στις 90 χιλ € είναι τα έσοδα από το νεκροταφείο.  Όλα αυτά μαζί επιφέρουν δημοτικά έσοδα 3,451 εκ ευρώ.

Το σκέλος των εσόδων του Προϋπολογισμού:

 • ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 27.775.779,11
 • ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 20.243.524,52
 • ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ
 • ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.978.001,00
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.  23.151.304,94
 • ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7.959.502,00
 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 16.326.686,05

ΣΥΝΟΛΟ 98.434.797,6

Το σκέλος των εξόδων του Προϋπολογισμού:

 • Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15.888.211,73
 • Αμοιβές – Αποζημιώσεις αιρετών  999.000
 • Αμοιβές τρίτων 1.280.236,50
 • Παροχές τρίτων  6.668.565,14
 • Φόροι- Τέλη 4.030.500
 • Λοιπά Γενικά Έξοδα 875.966,50
 • Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 2.642.825,06
 • Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  2.678.930,21
 • Παροχές- Επιχορηγήσεις- Επιδοτήσεις- Δωρεές  4.464.463
 • Λοιπά έξοδα 406.900
 • Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.225.007,21
 • Έργα 19.133.320,89
 • Μελέτες, έρευνες, εργασίες και ειδικές δαπάνες 294.651,50
 • Τίτλοι πάγιας επένδυση συμμετοχές  9.585
 • Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) 8.398.429,94
 • Λοιπές Αποδόσεις 6.816.900
 • Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 21.951.304,94
 • Αποθεματικό 670.000

ΣΥΝΟΛΟ  98.434.797,62».