Τριαντατρεις ελλείψεις- παρατηρήσεις περιλαμβάνει η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΠΙΝ αναφορικά με το ΧΥΤΥ Λευκίμμης που διενεργήθηκε τέλη Δεκεμβρίου.

Από την αυτοψία που διενήργησαν οι  υπογράφοντες μηχανικοί της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΙΝ από τις 24-27 Δεκεμβρίου 2018 στο χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης προκύπτουν οι παρακάτω ελλείψεις:

Να συμπληρωθεί η Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΧΥΤΥ με τα κάτωθι σχέδια, τα οποία να ανταποκρίνονται στην σημερινή, από κατασκευαστική πλευρά, κατάσταση του χώρου: i. Σχέδιο Πλήρωσης ΧΥΤΥ το οποίο να περιλαμβάνει: 1. Σχέδιο γενικής διάταξης έργων 2. Σχέδιο απορροών ομβρίων υδάτων 3. Σχέδιο διαμόρφωσης της λεκάνης απόθεσης 4. Σχέδιο τελικού αναγλύφου 5. Σχέδια πλήρωσης κυττάρων 6. Περιγραφή πλήρωσης κυττάρων ii. Ολοκληρωμένο και αναλυτικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του Χώρου και Μετέπειτα Φροντίδας, με προϋπολογισμό.

Να προσκομιστεί εχέγγυο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 2 29407/3508/2002, «…υπό τη μορφή χρηματοοικονομικής ή άλλης ισοδύναμης εγγύησης, ώστε να εξασφαλίζονται, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας) που απορρέουν από την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 9 καθώς και η τήρηση των διαδικασιών παύσης λειτουργίας που προβλέπονται στο άρθρο 13. Το είδος, και ο τρόπος παροχής της εγγύησης προσδιορίζονται από τον αιτούντα φορέα διαχείρισης. Η εγγύηση ή το ισοδύναμό της ισχύει επί όσο χρόνο απαιτείται για τη συντήρηση και τη μετέπειτα φροντίδα του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 15 (παραγ. 3 και 4)». Η προσκομιζόμενη απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΙΣΑ περί ανοίγματος «τραπεζικού λογαριασμού, ονοματισμένου-προορισμένου για την αποκατάσταση και μεταφροντίδα του ΧΥΤΥ Λευκίμμης», στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό των €137.500 τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης και το ίδιο ποσό το δεύτερο χρόνο λειτουργίας, δεν αποτελεί, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, εχέγγυο για την αποκατάσταση και μεταφροντίδα του χώρου του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας διότι δεν εξασφαλίζεται ούτε εγγυάται η κατάθεση και η δέσμευση των ανωτέρω ποσών προς υλοποίηση του σκοπού της αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας του χώρου.

Η επιλογή προσωρινού αναδόχου (συνημμένο έγγραφο στην [5] σχετική με ΑΔΑ: Ω1Χ3ΟΞΗ7-55Ρ) δεν συνιστά σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας. Ως εκ τούτου, μέχρι τον έλεγχο των τυπικών προσόντων του αναδόχου και την υπογραφή αυτής, η εγκατάσταση στερείται κατάλληλα στελεχωμένου φορέα λειτουργίας.
Δεν έχει δημιουργηθεί περιμετρικά της εγκατάστασης και παράλληλα με την περίφραξη του χώρου αντιπυρική ζώνη πλάτους τουλάχιστον οκτώ (8) μέτρων στα πλαίσια της πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης περιστατικών.

Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα διευθέτησης ομβρίων και συγκεκριμένα στα κομμάτια: i. της δημιουργίας περιμετρικού, της λεκάνης απόθεσης απορριμμάτων δικτύου απορροής, προκειμένου να αποφευχθεί η εισροή ομβρίων υδάτων στη λεκάνη του ΧΥΤΥ ii. της δημιουργίας δεξαμενής ομβρίων κατάντη του χώρου απόθεσης ή της διάθεσης σε κατάλληλο αποδέκτη προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα πλημμύρας

Δεν υπάρχει κατασκευασμένος, επί σταθερού εδάφους, ασφαλτοστρωμένος δρόμος για την ασφαλή προσπέλαση στο χώρο της εγκατάστασης. Η οδός πρόσβασης έχει διαμορφωθεί επί των τοπικών επιφανειακών μαργών και ως εκ τούτου παρουσιάζει ανωμαλίες που καθιστούν την προσπέλαση οχημάτων επικίνδυνη.

Δεν διασφαλίζεται η διαφυγή στραγγισμάτων και η διαρροή και μετανάστευση βιοαερίου από τη βάση και τα πλευρικά τοιχώματα του χώρου μέσω της μεμβράνης στεγάνωσης δεδομένου ότι αυτή παρουσιάζει ρηγματώσεις. Δεν πληρούνται οι προδιαγραφές για το συντελεστή υδατοπερατότητας. Εντοπίστηκε σχισμένη μεμβράνη.

Δεν είναι λειτουργικός ο πυρσός καύσης βιοαερίου δεδομένου ότι δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές που προκλήθηκαν από βανδαλισμό του.
Δεν υπήρχε ενημερωτική πινακίδα στην πύλη εισόδου του ΧΥΤΥ
Δεν υπήρχε ζυγιστήριο με αυτόματο σύστημα καταγραφής
Δεν υπάρχει χώρος εκφόρτωσης φορτίων για δειγματοληψία
Δεν υπάρχει λειτουργική η εγκατάσταση έκπλυσης τροχών
Δεν υπάρχει υπολογιστής με κατάλληλο λογισμικό για απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας

Δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα τηλ. Ελέγχου
Δεν υπάρχει τροφοδοσία με νερό
Δεν υπάρχει χημικό εργαστήριο
Δεν υπάρχει χώρος παροχής πρώτων βοηθειών
Δεν υπάρχει χώρος διαχείρισης υλικών
Δεν υπάρχει σήμανση στο εσωτερικό οδικό δίκτυο

Τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου δεν είναι σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τις τροποποιήσεις αυτών
Δεν υπάρχει συνεργείο για εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων
Δεν υπάρχει χώρος καθαρισμού μηχανημάτων εργασίας
Δεν υπάρχουν αποθήκες υγρών καυσίμων

Η περιμετρική δεντροφύτευση δεν είναι πλήρης σε μήκος και πλάτος
Δεν υπάρχει νυχτερινός φωτισμός στο χώρο απόθεσης
Δεν έχει συνδεθεί το δίκτυο ύδρευσης
Δεν υπάρχει χώρος προσωρινής αποθήκευσης
Δεν υπάρχει εξοπλισμός στους πυροσβεστικούς κρούνους
Οι γεωτρήσεις παρακολούθησης δεν έχουν εγκατεστημένη κεφαλή άντλησης/δειγματοληψίας

Υπάρχουν πλημμυρισμένα φρεάτια ηλεκτρικών καλωδίων
Ο βόθρος των βοηθητικών κτιρίων ξεχειλίζει από λύματα
Η τάφρος επιθεώρησης οχημάτων έχει πλημμυρίσει
Υπάρχουν γυμνά καλώδια εκτεθειμένα στις εγκαταστάσεις

Επιπλέον και η έκθεση υγειονομικού ελέγχου της αρμόδιας υπηρεσίας επισημαίνει σειρά διαπιστώσεων, όπως  η τμηματική η ολική ρήξη σε πολλά δέματα, η ύπαρξη διάσπαρτων στερεών αποβλήτων ενώ παρατηρήθηκε συγκέντρωση στάσιμων νερών με στραγγίσματα και έντονη δυσοσμία.