Την πρόσληψη 31 ατόμων προκηρύσσει ο Δήμος Κέρκυρας για τη στελέχωση των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στα Γουβιά.

Η σύμβαση εργασίας θα είναι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, και συγκεκριμένα θα προσληφθούν οι εξής, ανά αριθμό, κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητας, ατόμων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Συντονιστής/τρια  1 (ένας-μία) Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
Επιμελητές/τριες 2 (δύο) Απόφοιτου τουλάχιστον Β΄ τάξης Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
Ομαδάρχες 7 (επτά) Απόφοιτος τουλάχιστον Ά τάξης Λυκείου
Γιατρός 1 (ένας – μία) Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
Νοσοκόμος/μα 1 (ένας – μία) Απόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος σχολής Νοσοκόμων.
Γυμναστές/στριες 2 (δύο) Πτυχιούχος ή εν ελλείψει φοιτητής Τ.Ε.Ε.ΦΑ
Ειδικός συνεργάτης- Ψυχαγωγός 1 (ένας – μία) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών
στ) Σχολών Καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.
Ειδικός συνεργάτης Χειροτεχνίας 1 (ένας – μία) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και
στ) Σχολών Καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.
Διαχειριστής/στρια 1 (ένας – μία) Τουλάχιστον Απόφοιτοι Λυκείου
Βοηθός Διαχειριστή/στρια 1 (ένας – μία) Τουλάχιστον Απόφοιτοι Λυκείου
Μάγειρας /ισσα 1 (ένας – μία) Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται (απαραίτητο βιβλιάριο υγείας)
Βοηθός μάγειρα 1 (ένας – μία) Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται (απαραίτητο βιβλιάριο υγείας
Αποθηκάριος 1 (ένας – μία) Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου και κατά προτίμηση με προυπηρεσία που να αποδεικνύεται.
Ειδικός Τεχνίτης 1 (ένας – μία) Απόφοιτος ανάλογης σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.
Φύλακας 1 (ένας – μία) Απόφοιτος Λυκείου
Ναυαγοσώστης / τρια 1 (ένας – μία) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη (Π.Δ. 23/2000) &   ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από Λιμενική Αρχή.
Εργάτες/τριες- 5 (πέντε) Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα
Προσωπικό Καθαριότητας 1 (ένας – μία) Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα
Οδηγός 1 (ένας – μία) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001, ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχων υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής  μονάδα Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  ισχύουσα  επαγγελματική  άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ναυαγοσωστών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών λόγω των ειδικών απαιτήσεων της συγκεκριμένης ειδικότητας, καθώς και του Π.Δ/τος 23/2000 και Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/τ.Α΄/04-04-2018).
  2. Οι υποψήφιοι των υπολοίπων ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Όπως αυτά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και στα άρθρα 8 & 9 της ΚΥΑ Δ11/οικ.16878/678 (ΦΕΚ 1339/τ.Β΄/18-4-2019).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους (χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων ταυτότητας ή προκειμένου για αλλοδαπούς τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
  2. Τίτλους  σπουδών όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα,
  3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,  όπου απαιτείται.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού),
  5. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου, (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Κέρκυρας Μαράσλειο Μέγαρο Λ. Αλεξάνδρας 6α, ισόγειο, Τ.Κ. 49132, εντός προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Δευτέρα 15/7/2019 έως και Τετάρτη 17/7/2019.  

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2661 3 62773, -776