Συγκεκριμένα η εισήγηση αναφέρει τα εξής:

“ Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ιδρύματος «Πινακοθήκη Άγγελου Γιαλλινά», για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά» και β) της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ32 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)”.