Ένα έργο πνοής και πολιτισμού το οποίο το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας του επιτελούς ξανά αρχίζει. Ο λόγος για το θέατρο Μον Ρεπο καθώς σύμφωνα με τον Δήμο της Κέρκυρας προκηρύσσετε ο διαγωνισμός προϋπολογισμού 83,500€ με ΦΠΑ.

Βάσει της προκήρυξης, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/05/2017. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 1.347,00 ευρώ και χρόνου ισχύος τουλάχιστον έξι (6) µηνών και τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΟΤΑ (με Κ.Α. 30-7336.021) του Δήμου Κέρκυρας. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας.
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται συνολικά σε Σαράντα Πέντε (45) Ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.