Περισσότερες από 170.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις πόθεν έσχες (περιουσιακής κατάστασης) για την χρήση του έτους 2015, υποβλήθηκαν φέτος σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η Γενική Γραμματεία σε ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι «σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελλείψεις ή ανακρίβειες υποβληθείσας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο εντός μηνός από την υποβολή της».

Για όσους υπόχρεους δεν ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης έως την 30-7-2017 με επιβολή μόνο διοικητικού προστίμου, ενώ η μη υποβολή δήλωσης μετά την 30-7-2017 επιφέρει ποινικές κυρώσεις.

Η Γενική Γραμματεία αναφέρει επίσης ότι η διαδικασία για τις δηλώσεις των επόμενων ετών θα είναι απλοποιημένη και θα απαιτεί μόνο δήλωση των ετήσιων μεταβολών.

Τέλος, σημειώνεται, ότι για «τις κατηγορίες των υπόχρεων, ήτοι δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από το ΣτΕ αποφάσεις αναστολής, μέχρις εκδόσεως των οριστικών αποφάσεων, αναστέλλεται η υποχρέωσή τους για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων».