Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Λεωνίδας Παγκράτης είναι ο νέος πρόεδρος της δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Κέρκυρας, μετά την παραίτηση της Μαρίας Μουζακίτη.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης, η Μ. Μουζακίτη έθεσε υπόψη των Μελών του Συμβουλίου την από 28-03-2017 έγγραφη δήλωση παραίτησής της από τη θέση της Προέδρου του Δ.Σ. της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας λόγω της εκλογής της ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας. Αιτιολόγησε το κατεπείγον του θέματος ότι πρέπει να οριστεί νέος Πρόεδρος άμεσα στην Πινακοθήκη για την κάλυψη των αναγκών της.
Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάνθη ομόφωνα ότι το θέμα χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον, η Πρόεδρος ζήτησε από τον Δήμαρχο να προτείνει νέο πρόσωπο στη θέση αυτή, ο οποίος πρότεινε το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Λεωνίδα Παγκράτη.
Με τις θετικές ψήφους των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα:
1) Την αποδοχή της έγγραφης δήλωσης παραιτήσεως της Μαρίας Μουζακίτη από τη θέση της Προέδρου του Δ.Σ. της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας.
2) Τον ορισμό του Λεωνίδα Παγκράτη, στη θέση του Προέδρου.