Σημαντικές τομές στην εργασιακή νομοθεσία και μάλιστα εν μέσω μνημονιακού τοπίου πλήρους απορρύθμισης στα εργασιακά, εισάγει πλέον ο νέος νόμος για την αγορά εργασίας και την προστασία των εργαζομένων, ο οποίος προβλέπει αυστηρές ποινές σε εργοδότες και επιχειρήσεις που συστηματικά παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία και τα δικαιώματα των εργαζομένων.AdTech Ad

Ως προς τη δυνατότητα ολιγοήμερου λουκέτου σε επιχειρήσεις που συστηματικά παρανομούν, όπως διευκρίνισε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου,  στην περίπτωση που πρόκειται για αλυσίδα επιχείρησης, το κλείσιμο πραγματοποιείται μόνο στο υποκατάστημα που διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις και όχι στο σύνολο της επιχείρησης. Επίσης, «Αν η επιχείρηση, μετά την προσωρινή διακοπή ή την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί να παραβαίνει συστηματικά τις διατάξεις της νομοθεσίας με άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους (το ΣΕΠΕ) εισηγείται στον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την οριστική διακοπή της λειτουργίας της».

Συγκεκριμένα το άρθρο 33 ορίζει ότι επιβάλλεται «προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ημερών, εφόσον επιβληθούν εις βάρος του εργοδότη τρεις πράξεις επιβολής προστίμου μέσα σε διάστημα δύο ετών. Επίσης, προβλέπεται η προσωρινή διακοπή για χρονικό διάστημα τεσσάρων μέχρι πέντε ημερών, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τέσσερις ή περισσότερες πράξεις επιβολής προστίμου μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών».

Σύμφωνα με το άρθρο 40 προβλέπεται ακόμη και ο αποκλεισμός επιχειρήσεων από την ένταξη τους σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό Δημόσιο ή από το ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα ορίζει ότι «οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε προγράμματα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής: α) τρεις πράξεις επιβολής προστίμου οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις ελέγχους ή β) δύο πράξεις επιβολής προστίμου οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο διενεργηθέντες ελέγχους».