Κατανυκτική η ατμόσφαιρα στο Λιστόν με τα μωβ φώτα .