Με 45 στο σύνολό τους θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στο Μον Ρεπό στις 18.30.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Ανακοινώσεις.

-Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

-α) Έγκριση «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας», β) υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 και γ) ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Διαχείρισης των πράξεων της “Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας” (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

-Συγκρότηση «Αστικής Αρχής» στο πλαίσιο της υποβολής και παρακολούθησης της υλοποίησης της  «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

-Συμπλήρωση της υπ. αριθμόν 17-658/01-11-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας περί της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

-Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως των εργασιών του έργου «Έργα Εξωραϊσμού Δ.Ε. Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Έγκριση χορηγήσεως 6ης παρατάσεως συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου : «Κατασκευή Υποδομών Εκφόρτωσης – Δεματοποίησης – Εναπόθεσης Δεμάτων Απορριμμάτων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική Οδοποιία Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα περιβάλλοντος και εξωραϊσμού Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτόκολλο          Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) του έργου «Έργα εξωραϊσμού Δ.Ε. Λευκιμμαίων» Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας Δρόμου Κυρά Χρυσικού – Κοντόκαλι» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και Συντήρηση του 14ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Γουβιών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποπεράτωση του χώρου πρώην κτιρίου πυροσβεστικής για τη στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Έγκριση νέας τριφασικής παροχής στη νησίδα ΒΙΔΟ (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 για την εγγραφή σε αυτό του χρηματοδοτούμενου από το Π.Δ.Ε. έργου με τίτλο «Συντήρηση αποκατάσταση Δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 για την ένταξη σε αυτό του έργου «Ανάπλαση πλατείας ΚΑΜΠΟΥΛΙ στο ποτάμι Δ.Ε. Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Λύση σύμβασης της μελέτης «Εκπόνηση σχεδίου χωροταξικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλεως (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή δρόμου στη θέση «Μπαρλογκιά» Μαρμάρου Δ.Ε. Παρελίων» και χορηγήσεως προθεσμίας περαίωσης (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

-Έγκριση της υπ’ αριθμόν 36-23/02-11-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμορφώσεως του δημοτικού του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

-Έγκριση της υπ’ αριθμόν 36-20/02-11-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί σύνταξης της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Γ΄ τριμήνου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

-Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-8/28-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΜΠΕΗ ΑΞΕ (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

-Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-10/28-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση του κ. Αναστασίου Ρώσση (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

-Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-1/20-04-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της κ. Θεοδώρας Μπαλή (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

-Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-2/20-04-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της κ. Θεοδώρας Μπαλή (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

-Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-3/15-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της κ.  Ειρήνης Πρίφτη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

-Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-6/15-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

-Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-10/15-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της Ε. ΘΕΟΤΟΚΗ & Ε. ΘΕΟΤΟΚΗ Ο.Ε. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

-Έγκριση του  υπ’ αριθμόν 4-21/29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της ΛΑΤΣΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

-Έγκριση υπαγωγής της εταιρείας ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ – ΜΩΡΑΙΤΗΣ Α.Ε. σε ρύθμιση των οφειλών της, με βάση τον Ν. 4483/2017 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).

-Έγκριση υπαγωγής της εταιρείας ΓΙΣΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Π.Ε. σε ρύθμιση των οφειλών της, με βάση τον Ν. 4483/2017 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).

-Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-10/29-09-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Στάθμευση οχημάτων διακομιδής ασθενών προς το “ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

-Έγκριση της υπ’ αριθμόν 14-1/30-10-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Σημειακές τροποποιήσεις της υπ’ αριθμ. 7-136/07-04-2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου “Περί καθορισμού των θέσεων στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στις Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

-Επιβολή προστίμου στην κ. Τατιάνα Χατσικίδου του Αναστασίου λόγω  διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

-Επιβολή προστίμου στον κ. Γεώργιο Βαλεντάκη του Μιχαήλ λόγω  διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

-Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕ» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

-Επιβολή προστίμου στον κ. Σπυρίδωνα Μουρμούρη του Βασιλείου λόγω  διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

-Επιβολή προστίμου στον κ. Αντώνιο Μάρκο του Μιλτιάδη λόγω  διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

-Επιβολή προστίμου στον κ. Μιχαήλ Θεοδωρόπουλο του Χρήστου λόγω  διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

-Επιβολή προστίμου στον κ. Ιωάννη Μίχο του Ναπολέοντα λόγω  διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

-Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΜΕΘΕΞΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω  διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

-Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 13-537/29-08-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας ως προς τις περιπτώσεις 2,3,5,6,11,12 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

-Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Σωματείου «Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Όλυμπος (Α.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΟΣ), διάθεσης πίστωσης – ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

-Έγκριση τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στον κόλπο του Αγίου Σπυρίδωνα Παλαιοκαστρίτσας (Εισηγητής : Α. Γουλής).

-Ανάκληση του Β, Γ, Δ σκέλους και μόνον, της υπ’ αριθμόν 15-579/10-10-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας και αποδέσμευση της σχετικής πίστωσης, λόγω μη πραγματοποίησης της δαπάνης (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Κέρκυρας – Δ.Ο.Π.Α.Π. (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).