Σε απολογία καλεί το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Κέρκυρας το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΙΝ, μετά τα ευρήματα του ελέγχου λειτουργίας του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.

Η αυτοψία διενεργήθηκε μετά από αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Τεμπλονίου, στις 29 Μαΐου ενώ το πόρισμα πρωτοκολλήθηκε πριν από μερικές, στις 31 Ιουλίου. Η τελευταία αυτοψία έρχεται να προστεθεί σε σειρά αυτοψιών που έχουν γίνει τον Απρίλιο, το Μάιο και τον Οκτώβριο του 2016. Τα ευρήματα είναι τα εξής:

  • Διαπιστώθηκε εναπόθεση μεγάλου όγκου σκουπιδιών στο ανενεργό Γ΄ κύτταρο, η λειτουργία του οποίοι (θα έπρεπε να) έχει σταματήσει από την έναρξη λειτουργίας του Β΄ κυττάρου πριν από τρία χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αυτοψία, αν και στο Γ΄ κύτταρο «θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης – συμπλήρωσης του δικτύου απαγωγής του βιοαερίου και τα έργα προσωρινής αποκατάστασής του, γίνεται πλέον η εναπόθεση των εισερχομένων στο ΧΥΤΑ απορριμμάτων μέσω πρόσφατα διαμορφωθέντος δρόμου. Τα απορρίμματα ήταν ακάλυπτα με σημαντική έκταση καθώς και πλήθος γλάρων πάνω σε αυτά».
  • Μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών που έχουν εναποτεθεί στο Γ΄ κύτταρο, έχουν καλύψει τα πρανή, σε σημεία που δεν υπάρχει υλικό επικάλυψης (μεμβράνη προστασίας του υπεδάφους). Αυτό σημαίνει πως στραγγίσματα φεύγουν ανεξέλεγκτα στο υπέδαφος, καθώς πετιούνται εκτός της λεκάνης του ΧΥΤΑ με τις μεμβράνες προστασίας…
  • Η απόρριψη σκουπιδιών στο Γ΄ κύτταρο, έχει δημιουργήσει υψηλό απορριμματικό ανάγλυφο με απότομες κλίσεις των πρανών στη δυτική πλευρά του κυττάρου, με συνέπεια την πτώση απορριμμάτων από τα πρανή στο χώρο δεξαμενής των στραγγιδίων.
  • Στα πεταμένα σκουπίδια βρέθηκαν συσκευασίες ανακυκλώσιμων υλικών!
  • Στο κύτταρο Β΄ έχουν σταματήσει οι εργασίες εναπόθεσης απορριμμάτων λόγω του κορεσμού του κυττάρου και της δημιουργίας υψηλού απορριμματικού ανάγλυφου, Ωστόσο, στα πρανή του κυττάρου (εκεί που δεν υπάρχει μεμβράνη προστασίας) βρέθηκαν μεγάλης έκτασης ακάλυπτα και ασυμπίεστα απορρίμματα και πλήθος γλάρων πάνω σε αυτά.
  • Η εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγιδίων ήταν εκτός λειτουργίας, ενώ εκτός λειτουργίας ήταν και η εγκατάσταση αντίστροφης όσμωσης. Παράλληλα, καταγράφηκε υψηλή ροή στραγγιδίων από τον αγωγό μεταφοράς, από το φρεάτιο του Γ΄ κυττάρου απευθείας στη δεξαμενή, χωρίς επεξεργασία! Ας σημειωθεί ότι η μη λειτουργία της επεξεργασίας έχει καταγραφεί κατ΄ επανάληψη από τις ελεγκτικές αρχές χωρίς η δημοτική αρχή και ο Σύνδεσμος να φροντίσουν να συμμορφωθούν…
  • Η κατασκευή της ράμπας πρόσβασης που προβλέπεται για τη μεταβατική διαχείριση προς την προσωρινή μονάδα κομποστοποίησης, αντί να κατασκευαστεί στην ανατολική πλευρά, φτιάχνεται στη δυτική!

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας υποχρεούνται εντός μικρής προθεσμίας (5+5 ημέρες) θα καταθέσει την απολογία του για τα ευρήματα του ελέγχου αλλά και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών και έναρξης λειτουργίας της μεταβατικής διαδικασίας επεξεργασίας απορριμμάτων (δεματοποιητής – κομποστοποίηση κλπ.) και απύσης απόρριψης σκουπιδιών στο κύτταρο Γ΄ , καθώς και χρονοδιάγραμμα εργασιών αποκατάστασης και λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγιδίων!
Τέλος, να αποστείλει εντός 20 ημερών στην αρμόδια υπηρεσία τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των υπόγειων υδάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία.