Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση καλεί το σώμα η Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Μαρία Μουζακίτη σήμερα και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

  1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό ΟΠΣ 2240/18.07.2017 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
  2. Έγκριση υποβολής της πράξης «Ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων Διαχειριστικής Ενότητας Κέρκυρας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 2240 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
  3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των υπ. αριθμ. 43401, 43403 και 43405 συμβάσεων για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων για τις Δημοτικές Ενότητες Μελιτειέων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων καθώς και της υπ. αριθμ. 43402/10-08-2016 σύμβασης για την μεταφορά των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. από την Βόρεια Κέρκυρα.(Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
  4. Έγκριση παραχώρησης της αίθουσας Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον-Ρεπό, στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών (Ε.Ι.Θ.Ε.) από 27/08 έως 30/09/2017 για την πραγματοποίηση Συνεδρίων Εργασίας.(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθότι :

  • Για τα θέματα 1-2, η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την μεθοδολογία της άμεσης αξιολόγησης της κάθε πρότασης αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ.
  • Για το θέμα 3, οι ισχύουσες συμβάσεις έχουν ημερομηνία λήξης την 10η Αυγούστου.
  • Για το θέμα 4, καθότι απαιτείται ο έγκαιρος προγραμματισμός και η διοργάνωση των Συνεδρίων του Ε.Ι.Θ.Ε.