Παρατείνεται έως τις 7 Απριλίου η προθεσμία καταβολής των εισφορών και υποβολής Ανακεφαλαιωτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) στον ΕΦΚΑ και έως τις 28 του ίδιου μήνα για τους νέους εργοδότες που απασχολούν δικηγόρους με έμμισθη εντολή, καθώς και τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής ΑΠΔ.
Σύμφωνα με την απόφαση, η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων θα πραγματοποιηθεί με μαγνητικό μέσο (CD) στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ:
• είτε με συμπληρωματική ΑΠΔ (04) εφόσον για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί η κανονική ΑΠΔ (01),
• είτε με κανονική ΑΠΔ (01) για τους εργοδότες που θα απογραφούν για πρώτη φόρα.
Αναφορικά με τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες, έχουν την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ως εξής:
• ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 1/2017 και ΔΧ/2016 έως τις 31/3/2017,
• ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 2/2017 έως τις 13/4/2017.
Για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής ΑΠΔ (Δημόσιο, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού κ.λπ.) η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 1/2017 και καταβολής των αντίστοιχων εισφορών παρατείνεται έως τις 28/4/2017.