Η Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας γνωστοποιεί στους επιτηδευματίες του νομού τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4174/2013 και εφιστά την ιδιαίτερη προσοχή τους.

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, οι οριζόμενοι από την Φορολογική Διοίκηση για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου υπάλληλοι, φέρουν έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου η οποία έχει εκδοθεί από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή από εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Οι οριζόμενοι υπάλληλοι πρέπει να επιδεικνύουν το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και την εντολή φορολογικού ελέγχου, πριν την έναρξη του ελέγχου.