Νέο προεδρείο και μέλη συλλογικών οργάνων εκλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Κυριακή 5 Μαρτίου, καθώς λήγει η θητεία της πρώτης περιόδου.
Έτσι σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 5η Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 οι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέξουν τα νέα μέλη των μέλη των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Κέρκυρας, ως εξής :

1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας για το χρονικό διάστημα από 05.03.2017 έως 31.08.2019.
2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας για το χρονικό διάστημα από 05.03.2017 έως 31.08.2019.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας για το χρονικό διάστημα από 05.03.2017 έως 31.08.2019.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Καλλικράτη, την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.