Οι ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελουμένων δηλαδή έως και τις 28/09/2017.

Υπενθυμίζετε ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος για την ενεργοποίηση της επιταγής, να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης (από το μητρώο παρόχων που έχει ήδη αναρτηθεί) εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που είναι ο φορέας τοποθέτησής του.

Τέλος, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο σύντομα θα αναρτήσει το μητρώο ωφελουμένων-δικαιούχων κατάρτισης οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.