Κέρκυρα: Δικαιολογητικά για την διαδικασία αποζημίωσης επιχειρήσεων στην Λευκίμμη.

by Ρεα Ντούρου on 14/11/2017 - 18:11

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται για την αποζημίωση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεομηνίες, γνωστοποίησε και επίσημα η Π.Ε. Κέρκυρας.

  • Φωτογραφικό υλικό (εφόσον τα καταστραμμένα δεν δύναται να παραμείνουν ως έχουν)
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
  • Φορολογική Δήλωση των δυο τελευταίων ετών
  • Βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ τρέχοντος έτους
  • Απογραφή προηγούμενου έτους
  • Τιμολόγια αγορών από τα οποία να προκύπτουν προϊόντα που υπήρχαν και καταστράφηκαν
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ο Μηχανολογικός εξοπλισμός που υπέστη ζημιές ή καταστράφηκε. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία αγοράς του εξοπλισμού προκειμένου να εκτιμηθεί η τυχόν απόσβεσή του καθώς και στοιχεία που να προκύπτει η σημερινή κατάσταση μηχανήματος (μερική ή ολική καταστροφή)
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει
  • Κυρωμένο αντίγραφο της άδειας νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση κατά την ημέρα της θεομηνίας, συνοδευόμενη από κυρωμένα αντίγραφα παραστατικών στοιχείων ασφάλισης

Για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε επιχειρήσεις, να απευθύνονται στην Π.Ε. Κέρκυρας.
Για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις, να απευθύνονται στο Δήμο Κέρκυρας.
Για θέματα καταγραφής από καταστροφές που προκλήθηκαν από πλημμύρες σε φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, για τη χορήγηση αποζημιώσεων, οι παραγωγοί να απευθύνονται στους κατά τόπους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α.- ΕΛΓΑ (στις Δημοτικές Ενότητες που ανήκουν).

Ρεα ΝτούρουΚέρκυρα: Δικαιολογητικά για την διαδικασία αποζημίωσης επιχειρήσεων στην Λευκίμμη.

Related Posts

Take a look at these posts